ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 150 รายการ จากคำว่า Rice.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Optimizing Multi-criteria Linear Quadratic Control Problem Using KSH-direction Interior-point Method = การหาค่าเหมาะสมของปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นแบบหลายหลักเกณฑ์โดยวิธีจุดภายในที่ทิศทางแบบเคเอสเอช / Wilawan Kanuengkid / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical optimization
Algebra
Matrices
102 Performance of glutinous rice marketing system in Mekong delta, Vietnam = ผลการดำเนินงานของระบบการตลาดข้าวเหนียวในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียนนาม Nguyen Kim Hanh / Nguyen, Kim Hanh / 2007 /Full Text
Subject
Rice -- Marketing
Rice trade
Marketing
103 Physico-chemical properties and cooking quality of freshly harvested paddy cv. Khao Dawk Mali 105 as affected by accelerated aging factors = สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงต้มของข้าวใหม่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อถูกทำให้เก่าด้วยปัจจัยการเร่งอายุ / Kraisri Pisithkul / 2009 /Full Text
Subject
Rice -- field experiments
Postharvest technology
104 Phytochemical constituents of Luem Pua Rice Bran = องค์ประกอบสารพฤกษเคมีของรำข้าวลืมผัว / Pattawat Seekhaw / The 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Analysis
Rice bran
Phytochemicals
105 Phytochemicals involved in resistance mechanism of rice against brown planthopper = สารพฤกษเคมีที่เกี่ยวข้องในกลไกการต้านทานของข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล / Kitsada Pitija / The 2015 /Full Text
Subject
Phytochemicals
Rice -- Diseases and pests
106 Policy Analysis of Rice Systems in Western Region of Bhutan Dophu Dukpa / Dukpa, Dophu / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Bhutan
Rice -- Economic aspects -- Bhutan
107 Prediction of 2-Acetyl-1-Pyrroline content in rice (Oryza Sativa Indica cv. Pathum Thani 1) grains based on growing condition, plant growth and yield component data using Chemometric Techniques = การทำนายปริมาณ 2-อะเซทิล-1-ไพร์โรลีน ในเมล็ดข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้ข้อมูลสภาวะการปลูก การเจริญเติบโต และผลผลิตด้วยเทคนิคเคโม-เมตริก / Sujitra Funsueb / The 2016 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Rice -- Planting
Rice -- Growth
Rice -- Harvesting
108 Prediction of the nutrient management adoption in irrigated paddy production system, Hambantota District, Sri Lanka = การทำนายการยอมรับในการจัดการธาตุอาหารในระบบการผลิตข้าว ชลประทาน ฮัมบันโตตา ประเทสศรีลังกา / Battagodage Janaki Shyama Samanmali Fernando / The 2010 /Full Text
Subject
Soil mineralogy -- Sri Lanka
Soil management -- Sri Lanka
Rice -- Planting -- Sri Lanka
109 Preparation and characterization of novel biodegradable blend from silk fibroin and rice starch = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารผสมรวมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่จากไฟโบรอินของไหมและแป้งข้าวเจ้า / Anucha Racksanti / The 2014 /Full Text
Subject
Fibroin
Silk
Rice flour
110 Preparation and study on red yeast rice prepared from glutinous rice using Monascus purpureus Isolated from Chinese Traditional red yeast rice = การเตรียมและการศึกษาข้าวแดงที่เตรียมจากข้าวเหนียวโดยเชื้อ Monascus purpureus ที่แยกจากข้าวแดงพื้นบ้านของจีน Em-on Chairrote / Em-on Chairote / 2009 /Full Text
Subject
Red rice
Biotechnology
111 Pricing efficiency of pulses markets in Myanmar = ประสิทธิภาพด้านราคาของตลาดถั่วเพื่อการบริโภคในประเทศพม่า Soe Ma Ma / Soe, Ma Ma / 2007 /Full Text
Subject
Beans
Marketing
Price fixing
Producs trade
112 Production and marketing of Vietnamese aromatic rice Tran Viet Dung / Tran, Viet Dung / 1998 /Full Text
Subject
Rice trade -- Vietnam
Rice -- Vietnam -- Marketing
113 Production and modification of polysaccharides from defatted rice bran for antioxidant and immunomodulatory properties = การผลิตและดัดแปรพอลิแซ็กคาไรด์จากกากราข้าวที่สกัดไขมันเพื่อประยุกต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน / Siriluck Surin / The 2016 /Full Text
Subject
Polysaccharides
Rice bran
Antioxidants
114 Productivity and economic return of row seeder in the dry season rice production system, Can Tho Prince of Vietnam = ผลิตภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเครื่องหยอดข้าวในระบบการผลิตข้าวฤดูแล้ง จังหวัดคันเธอ ประเทศเวียดนาม / Le Truong Giang / 2004 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects
Rice -- Implements and machinery -- Economic aspects
115 Profitability and price response of rice production system in the Mekong Delta, Vietnam = กำไรและการตอบสนองต่อราคาของระบบการผลิตข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเวียดนาม / Nguyen Huu Dung / 1994 /Full Text
Subject
Rice -- Prices -- Vietnam
Profit
Agriculture -- Economic aspects -- Vietnam
116 Proteomic Analysis of Proteins Associated with Aroma Compound Biosynthesis in Rice cv. Khao Dawk Mali 105 = การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารหอมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / Aphinya Wongpia / 2014 /Full Text
Subject
Biochemistry -- Synthesis
Chemical reactions
Rice -- Varieties
117 Purification and identification of monacolins from red yeast rice prepared from glutinous rice by solid-state fermentation with Monascus purpureus CMU001 = การทำบริสุทธิ์และการหาเอกลักษณ์ของโมนาโคลินในข้าวหมักแดงที่เตรียมได้จากการหมักข้าวเหนียวแบบสภาวะอาหารแข็งด้วย Monascus purpureus CMU001 / Samuch Taweekasemsombut / 2010 /Full Text
Subject
Monacolins -- Purification
Rice -- Biotechnology
Fungi -- Biotechnology
118 Quantification of aroma compound 2-Acetyl-1-Pyrroline released from scented rice seed by headspace gas chromatography / Wantanee Srisuwan / 2003 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Rice -- Seeds
Aromatic compounds
119 Quantitative structure-property relationship models in rice chemistry = แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างและสมบัติในเคมีของข้าว / Nataporn Wijit / The 2016 /Full Text
Subject
Rice
Chemical structure
120 Radio frequency heat treatment for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105 and their physical and chemical property changes = การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมด้วงงวงข้าวและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / Wornwimol Wangspa / 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Postharvest technology
Insect pests


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8