ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 150 รายการ จากคำว่า Rice.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Factors affecting farmers' self-reliance in organic KDML 105 rice production, Thung Kula Rong Hai Area = ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ / Napharat Vetchasitniraphai / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Production management
62 Factors affecting food and energy prices in the ASEAN region = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน / Teera Kiatmanaroch / 2014 /Full Text
Subject
Economics -- ASEAN
Asean Free Trade Area
Food -- Prices
63 Factors Affecting Food Insecurity at Household Level in Kailali District of Nepal = ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารที่ระดับครัวเรือนในอำเภอกอยลาลี ประเทศเนปาล / Bhawani Prasad Mishra / 2005 /Full Text
Subject
Food consumption -- Nepal
Food prices -- Nepal
Food supply -- Nepal
64 Factors determining rice yield and technical efficiency in Hatay Province, Vietnam Le Thi Minh Chau / Le, Thi Minh Chau / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Yields -- Vietnam -- Hatay
65 Farmers' perception and adaptation to drought in maize production, Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam = การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแห้งแล้งในการผลิตข้าวโพด อำเภอดาครอง จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม Tran Cao Uy / Tran, Cao Uy / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Quang Tri (Vietnam)
Rice -- Quang Tri (Vietnam)
66 Fixed Points for Multivalued Mappings and the Metric Completeness = จุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าและความบริบูรณ์เชิงเมตริก / Hatairat Yingtaweesittikul / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Matrices
67 Gene flow between cultivated and wild rice = การแลกเปลี่ยนยีนระหว่างข้าวปลูกและข้าวป่า / Sunisa Niruntrayakul / 2008 /Full Text
Subject
Hybrid rice
Plant hybridization
Rice -- Genetics
Rice -- Hybridization
Transgenic plants -- Risk assessment
68 Genetic control of high temperature tolerance in rice (oryza sativa L.) = การควบคุมทางพันธุกรรมของการทนทานต่ออุณหภูมิสูงในข้าว / Supansa Sukkeo / The 2015 /Full Text
Subject
Rice
Plant genetics
69 Genetic diversity of bacterial leaf blight pathogen in the Northern Thailand using near-isogenic lines, insert-sequence and AFLP markers = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ Near-Isogenic lines เครื่องหมายโมเลกุลดีเอนเอ Insert-Sequence และ AFLP / Chatchai Kosawang / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Diseases and pests -- Thailand Northern
Bacteria
70 Genetic diversity of common wild rice in Cambodia = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าสามัญในประเทศกัมพูชา Leng Layhuot / Leng, Layhuot / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Genetics
Plant genetics
71 Genetic diversity of local rice varieties in Luang Prabang, Lao PDR = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาชนลาว / Khamla Phanthaboun / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Genetics
Rice -- Laos
72 Genetic structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) populations in Thailand = โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรข้าววัชพืช (Oryza sativa f. spontanea) ในประเทศไทย / Anupong Wongtamee / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Weed control
73 Genotypic and environmental control of grain quality in Thai rice = การควบคุมคุณภาพเมล็ดข้าวไทยด้วยพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม / Suwannee Laenoi / 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Seeds -- Testing
Rice -- Quality
74 Genotypic variation and heritability of gamma oryzanol in local purple glutinous rice genotypes = ความแตกต่างทางจีโนไทป์และความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของสารแกมมาออไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง / Panita Boonsit / The 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Gamma Oryzanol
Field crops -- Breeding
Rice -- Field experiments
75 Genotypic variation in invasiveness traits of weedy rice = ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะที่เอื้อต่อการรุกระบาดของข้าววัชพืช / Ronnachit Jindalouang / The 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Weeds -- Control
76 Genotypic variation in responses to aerobic and anaerobic condition in rice = ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวในการตอบสนองต่อ สภาพออกซิเจนปกติและปลอดออกซิเจน / Nednapa Insalud / 2006 /Full Text
Subject
Rice
Rice products
Rice -- Genetics
77 Green Manures for highland paddy improvment = การเพิ่มผลผลิตนาข้าวที่สูงด้วยพืชบำรุงดิน / Utumporn Chaiwong / 2013 /Full Text
Subject
Rice
Agricultural productivity
Intercropping
78 Growth and development of purple glutinous rice and the construction of its growth model = การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่าและการสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโต / Saibua Khempet / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Growth
Purple rice
79 Identification and structural elucidation of biologically active components in Thai black rice bran = การระบุและการหาโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในรำข้าวดำพันธุ์ไทย / Panawan Suttiarporn / The 2015 /Full Text
Subject
Rice bran -- Biotechnology
Rice bran
80 Incorporation of Sesbania Rostrata as green manure in rice-based farming systems in Chiang Mai lowlands / Naruemon Pujaroen / 2002 /Full Text
Subject
Rice -- Fertilizers -- Chiang Mai
Green manuring
Nitrogen -- Fixation
Green manure crops


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8