ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rice -- Weed control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genetic structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) populations in Thailand = โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรข้าววัชพืช (Oryza sativa f. spontanea) ในประเทศไทย / Anupong Wongtamee / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Weed control
2 Genotypic variation in invasiveness traits of weedy rice = ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะที่เอื้อต่อการรุกระบาดของข้าววัชพืช / Ronnachit Jindalouang / The 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Weeds -- Control


Page : 1