ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Rice -- Varieties

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Delayed sowing of rice bean into upland rice = การชลอวันปลูกถั่วแดงที่ปลูกแซมข้าวไร่ Elena R. Pantollana. / Pantollana, Elena R. / 1992. /Full Text
Subject
Beans -- Varieties.
Upland rice.
Intercropping -- Thailand, Northern
2 Determinants of rice milling quality and price = เงื่อนไขที่กำหนดคุณภาพการสีและราคาข้าว / Manop Leesawatwong / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Rice -- Prices
Rice -- Quality
Rice processing
Rice -- Thailand, Northern
3 Distribution and efficiency of endophytic diazotrophic bacteria in local rice = การกระจายตัวและประสิทธิภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ตรึงไนโตรเจนในข้าวพื้นเมือง / Chakrapong Rangjaroen / The 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Bacteria
Nitrogen -- Fixation
4 Effect of genotype, nitrogen fertilizer rate and time of drainage on yield, milling quality and economic returns of rice production / Somchit Opastrakul / 1996 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand, Northern -- Cost effectiveness
Rice -- Varieties -- Thailand, Northern
Rice -- Milling -- Thailand, Northern
Rice -- Fertilizers -- Thailand, Northern
Nitrogen fertilizers
Drainage
5 Genotypic variation and heritability of gamma oryzanol in local purple glutinous rice genotypes = ความแตกต่างทางจีโนไทป์และความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของสารแกมมาออไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง / Panita Boonsit / The 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Gamma Oryzanol
Field crops -- Breeding
Rice -- Field experiments
6 Joint determination of demand for input and choice of rice varieties : a meta-production function approach = การกำหนดอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตร่วมกับการเลือกพันธุ์ข้าวโดยใช้ฟังก์ชั่นการผลิตแบบเมตา Sanzidur Rahman. / Rahman, Sanzidur. / 1993. /Full Text
Subject
Rice -- Varieties.
Rice trade -- Chiang Mai.
Rice -- Chiang Mai.
7 Proteomic Analysis of Proteins Associated with Aroma Compound Biosynthesis in Rice cv. Khao Dawk Mali 105 = การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารหอมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / Aphinya Wongpia / 2014 /Full Text
Subject
Biochemistry -- Synthesis
Chemical reactions
Rice -- Varieties
8 Rice diversity and farmers' management in Houaphanh Province of the Lao PDR / Khampheng Mounmeuangxam / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Laos -- Houaphanh
Farm management -- Laos -- Houaphanh
Farmers -- Laos -- Houaphanh
9 Rice quality in relation to fertilizer management and market prices in Yunnan = คุณภาพข้าวที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการปุ๋ยและราคาตลาดในมณฑลยูนนาน Chen Lijuan / Chen, Lijuan / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Yunnan Province (China)
Rice -- Fertilizers
Rice -- Prices
10 Study on flavonoids of some red rice varieties by supercritical fluid extraction and liquid chromatography-mass spectrometry / Arunee Danudol / 2002 /Full Text
Subject
Flavonoids -- Spectra
Red rice -- Varieties
Liquid chromatography
Mass spectrometry
11 Technical efficiency and technology gap of DOA 1 Japanese rice and San Pa Tong1 glutinous rice productions in Chiang Rai province = ประสิทธิภาพทางเทคนิคและช่องว่างทางเทคโนโลยีของการผลิตข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ ก.วก. 1 และข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในจังหวัดเชียงราย / Kalprapha Prapanpat / The 2017 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Rice -- Cost
Rice -- Chiang Rai


Page : 1