ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Rice -- Production management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors affecting farmers' self-reliance in organic KDML 105 rice production, Thung Kula Rong Hai Area = ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ / Napharat Vetchasitniraphai / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Production management


Page : 1