ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Rice -- Field experiments

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of Khao Dawk Mali 105 rice (Oryza sativa L.cv.KDML 105) induced by low-energy ion beam = การหาลักษณะเฉพาะของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.cv.KDML 105) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ / Boonrak Phanchaisri / 2008 /Full Text
Subject
Rice -- Field experiments
Biology
2 Genotypic variation and heritability of gamma oryzanol in local purple glutinous rice genotypes = ความแตกต่างทางจีโนไทป์และความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของสารแกมมาออไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง / Panita Boonsit / The 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Gamma Oryzanol
Field crops -- Breeding
Rice -- Field experiments
3 Physico-chemical properties and cooking quality of freshly harvested paddy cv. Khao Dawk Mali 105 as affected by accelerated aging factors = สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงต้มของข้าวใหม่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อถูกทำให้เก่าด้วยปัจจัยการเร่งอายุ / Kraisri Pisithkul / 2009 /Full Text
Subject
Rice -- field experiments
Postharvest technology


Page : 1