ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Rice -- Economic aspects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Agro-economic assessment of irrigated and raineed lowland rice production in Thua Thien Hue province, Vietnam / Nguyen Huu Hoa / 1999 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects -- Vietnam
Rice -- Vietnam
Rice -- Irrigation
2 Analysis of rice production and contributions to Cambodian economic growth = การวิเคราะห์การผลิตข้าวและการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา Voeurn Nhat / Voeurn, Nhat / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects -- Cambodian
Economic development -- Cambodian
Production (Economic theory)
3 Policy Analysis of Rice Systems in Western Region of Bhutan Dophu Dukpa / Dukpa, Dophu / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Bhutan
Rice -- Economic aspects -- Bhutan
4 Productivity and economic return of row seeder in the dry season rice production system, Can Tho Prince of Vietnam = ผลิตภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเครื่องหยอดข้าวในระบบการผลิตข้าวฤดูแล้ง จังหวัดคันเธอ ประเทศเวียดนาม / Le Truong Giang / 2004 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects
Rice -- Implements and machinery -- Economic aspects
5 Profitability and price response of rice production system in the Mekong Delta, Vietnam = กำไรและการตอบสนองต่อราคาของระบบการผลิตข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเวียดนาม / Nguyen Huu Dung / 1994 /Full Text
Subject
Rice -- Prices -- Vietnam
Profit
Agriculture -- Economic aspects -- Vietnam
6 Socio-economic and Institutional Factors Influencing Rice Production Practices in Low Country Dry Zone of Sri Lanka = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและองค์กรที่มีผลต่อวิธีการผลิตข้าวโพดในเขตที่สุ่มแห้งแล้งของประเทศศรีลังกา Pattiyage Chandrasoma Peiris / Peiris, Pattiyage Chandrasoma / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Sri Lanka
Rice -- Economic aspects


Page : 1