ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Revenue

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้บริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / วีรวรรณ สีละพัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
Revenue -- Analysis
Traditional medicine
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
แพทย์แผนโบราณ
โรงพยาบาล -- เชียงราย
2 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุน งานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย = Cost, revenue and cost recovery of patient services at Thoeng Hospital in Chiangrai Province / อรทัย แพทย์กิจ / 2548 /Full Text
Subject
Revenue -- Thoeng, Chiang Rai
Hospitals -- Cost of operation
Unit cost
3 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ = Cost, revenue and cost recovery of Thai traditional medicine services at Thai traditional health promotion center, Phrae province / ชัยยา นรเดชานันท์ / 2547 /Full Text
Subject
Revenue
Traditional medicine -- Thailand -- Cost of operation
Cost
4 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของแผนกบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐธิรส ศรีบุญเรือง / 2542 /Full Text
Subject
Revenue
Unit cost
โรงพยาบาลแม่อาย -- ค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลแม่อาย -- การบัญชี
การบัญชีต้นทุน
5 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วย รายได้ และการคืนทุน โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / พงศธร แสงสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอ่าวลึก
โรงพยาบาล -- ต้นทุนต่อหน่วย
โรงพยาบาล -- กระบี่
รายได้
Unit cost
Revenue -- Krabi
Aoluk Hospital
6 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วย รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติ โรงพยาบาลอุ้งผาง จังหวัดตาก = Unit cost of patient services, revenue and cost recovery of Thai and immigrant patients, Umphang Hospital, Tak province / จุฑารัตน์ ดำรงกุล / 2547 /Full Text
Subject
Unit cost
Hospitals -- Cost of operation
Revenue


Page : 1