ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Rajabhat University

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of supervision model on student teaching courses for Bachelor Degree of Education Rajabhat University = การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ / Maleerat Kajitnatitham / 2013 /Full Text
Subject
Rajabhat University
Education -- Study and teaching
Student teaching
Teachers
2 Participative management strategies to promote internal quality assurance aystem and mechanism for Faculty of Education of Northern Rajabhat University = กลยุทธ์การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Surachet Boonyarug / The 2017 /Full Text
Subject
Northern Rajabhat University. Faculty of Education
Quality assurance
Quality control
3 Public-mindedness and english language proficiency of Chiang Rai Rajabhat Universitys teacher education students learning through service learning activities = ความมีจิตสาธารณะและความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม / Supaporn Tewiya / The 2016 /Full Text
Subject
Chiang Rai Rajabhat University
English -- Education -- Curricula
Public welfare
Public mind


Page : 1