ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Quality of work life

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors predicting quality of work life among nurses, tertiary level hospitals, people's Republic of Bangladesh = ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ / Nasima Akter / 2016 /Full Text
Subject
Quality of work life
Nurses
2 Factors related to quality of work life among nurses in public hospitals, Nyanza province, Republic of Kenya = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา / Rosbenter Awuor Owuor / 2013 /Full Text
Subject
Quality of life
Work
3 Organizational climate and quality of work life among staff nurses in central hospitals Lao people's democratic republic = บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Ackdeth Piyadeth / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Work
4 Organizational culture and quality of work life among nurses in Tertiary Hospitals, Yunnan Province, The Peoples Republic of China = วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yao Lan / Yao, Lan / The 2013 /Full Text
Subject
Organizational culture
Quality of work life
Nurses
5 Perceived organizational support and job satisfaction among nursing instructors in Nursing Educational Institutes,Peoples Republic of Bangladesh = การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ Rina Rani Baral / Baral, Rina Rani / The 2015 /Full Text
Subject
Nurses
Nurses -- Bangladesh
Nurses
Quality of work life
6 Quality of work life and job performance among nurses in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Soliha Fathimath / 2012 /Full Text
Subject
Quality of work life
Job satisfaction
7 Social support and quality of life among laryngectomy patients Cai Yimin / Cai, Yimin / 2000 /Full Text
Subject
Laryngectomy
Laryngectomies -- China
Laryn -- Surgery
Social networks -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Quality of life
Laryngectomy
8 Social support and quality of life among renal transplant patients Liu Ming / Liu, Ming / 1999 /Full Text
Subject
Kidneys -- Transplantation -- Patients -- China
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- China
9 Social support and quality of life of Chinese chronic obstructive pulmonary disease pateints Yan Meiqiong / Yan, Meiqiong / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Lungs -- Diseases, Obstructive -- Patients -- China
Social networks
Quality of life
10 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health
11 วัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ / บุศรา กายี / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
วัฒนธรรมองค์การ
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Culture
Quality of life
Working


Page : 1