ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Quality of health care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Continuing professional education and quality nursing care among nurses, military hospitals, the replublic of the union of Myanmar = การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพของพยาบาลโรงพยาบาลทหาร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / Tay Zar Maung / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Nurses
Quality of health care
2 Effects of oamily caregiver capacity building program on care ability and quality of care of dependent elders = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลและคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / Supichaya Wangpitipanit / The 2014 /Full Text
Subject
Older people -- Care
Family
Caregivers -- in old age
Elderly
Quality of health care
3 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน = Development of quality indicators for standard precautions practice / จันทร ธูปบูชา / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
4 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำ / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
Health manpower
5 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Development of quality indicators for prevention and control of ventilator-associated Pneumonia / จุฑาภรณ์ นันทจินดา / 2546 /Full Text
Subject
ปอดอักเสบ -- การป้องกันและควบคุม
ปอด -- โรค
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Ventilators, mechanical
Pneumonia
6 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล = Development of quality indicators for hospital infectious waste management / กาญจนา ตั้งต่อสุจริต / 2546 /Full Text
Subject
ขยะติดเชื้อ
ขยะทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Quality of health care
Waste management
7 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิจิตร / วีรยา หย่ำวิไล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Emergency
8 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / สุราณี วิวัฒน์ศร / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Community health care
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
การรับรู้
การพยาบาล -- พิจิตร
9 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพิจิตร / จินต์สินี รักษานาม / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
10 คุณภาพการพยาบาลของงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุนทรี เหลี่ยวตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Nursing
11 คุณภาพการพยาบาลของแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ / เกตุ ปัญญา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Surgery


Page : 1