ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Puerperium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
Subject
Postpartum depression
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Depression
Puerperium
2 ความพร้อมและการยอมรับของมารดาระยะแรกหลังคลอดในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ / นงนุช ตันทะรา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- เชียงใหม่
ทารก -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertation, academic -- nursing
Mothers
Puerperium
Breast feeding
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Suntisuk Hospital, Nan Province / อรศิริ กาสมุทร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Puerperium
4 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีหลังคลอด = Factor predicting fear of childbirth among postpartum women / พัชรเวทย์ เผยกลาง / 2556 /Full Text
Subject
Fear
Labor
Puerperium
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางเพศของสตรีภายหลังการคลอดบุตร = Factors related to sexual function among women after childbirth / มัณฑนา มณีโชติ / 2555 /Full Text
Subject
Puerperium
Sex
6 ผลของการให้ข้อมูลและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด = Effect of information provision and telephone follow up on fatigue among postpartum Women / เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Puerperium
การดูแลหลังคลอด
ระยะหลังคลอด
บริการอนามัยแม่และเด็ก
7 ผลของการให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างความผูกพันและการดูแลบุตรต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไวี = Effects of knowledge provision and skill training in bonding enhancement and child care on maternal role attainment among postpartum women with HIV infection / วรรณิภา เย็นใจ / 2555 /Full Text
Subject
Mothre
Puerperium
HIV infections


Page : 1