ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Psychotic disorders

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development os a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders in Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ศศิรส ชอบดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
patient discharge
Psychotic disorders
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for patients with alcohol induced psychotic disorders and repeated drinking receiving services at Loie Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ณรงค์ ตั้งวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Alcohol
Alcohol drinking
โรคจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พิษสุราเรื้อรัง
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พิกุล วิริยา / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Caregivers
4 การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / สุภาภรณ์ สมพาน / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Spouses
Psychotic disorders
Alcohols
5 ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิต / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
แอมฟิตะมิน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Adaptation, psychological
Psychotic disorders
Amphetamine
6 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วารุณี อินโองการ / 2547 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลี้ (ลำพูน)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health personnel
Psychotic disorders
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองในผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the self-control program among persons with alcohol induced psychotic disorder, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ปิยพร วุฒิรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- control
Psychotic disorders
Alcohol
8 ปัจจัยทำนายการตอบสนองทางคลินิกต่อยาคลอซาปีนในผู้ป่วยที่มีอาการจิตเภทระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive factors of clozapine clinical responses in acute phase of schizophrenic inpatients, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
Clozapine
Clozapine -- Therapeutic use
Mental disorders -- drug therapy
Schizophrenia -- Treatment
Antipsychotic drugs
Antipsychotic agents -- Therapeutic use
9 ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคจิต ตามการรับรู้ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง / สุรางค์ ภาคสินธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดำเนินชีวิต
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Life
Psychotic disorders
Self -- health groups
10 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ตามการรับรู้ของผู้ดูแล / สุมาลี บุญประสพ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางสังคม
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Social behavior
Psychotic disorders
Amphetamine
Caregivers
11 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Caregivers
Amphetamine
Psychotic disorders
12 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol


Page : 1