ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Psychotherapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแบบประเมินความกล้าแสดงออกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชฉบับภาษาไทย = Development of A Thai Assessment tool for psychiatric patients / สมสุดา มาแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Behavior Therapy
Psychotherapy
Occupational Therapy
กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วยจิตเวช
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors and suicide attempts receiving services at psychiatric and substance clinic, Dokkharmtai hospital, Phayao province / รัดดารัตน์ โกจะกัง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drinking of alcoholic beverages
Suicide
Psychotherapy
Hospitals -- outpatient services -- Phayao
3 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Knowledge, attitude, and practice of group supportive Psychotherapy among professional nurses in Psychiatric hospitals / พรรณพิมล สุขวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
จิตบำบัดหมู่
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy, group
4 ประสิทธิผลของการใช้แผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ดารณี ขันใส / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Psychotherapy patients
Alcohols
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors associated with non-adherence to antipsychotic drugs in schizophrenia patients at Sanpaton Hosptial Chiang Mai Province / หทัยรัตน์ มูลารัตน์เสถียร / 2555 /Full Text
Subject
Psychotherapy patients -- Chiang Mai
Psychoses -- Chemotherapy
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
จิตเภท
การรักษาด้วยยา
6 ผลของกลุ่มการบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง / กัลยา ไผ่เกาะ / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
อัมพาต
สัจจการแห่งตน
Dissertations, academic -- Nursing
Psychotherapy, Group
Paraplegia
7 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / สุนทรี วัฒนเบญจโสภา / 2543 /Full Text
Subject
จิตบำบัดแบบประคับประคอง
คอมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
คอมดลูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy
Cervix neoplasm


Page : 1