ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Psychiatric nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing process
Nursing practical
Psychiatric department, hospital
2 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception regarding Psychiatric ward atmosphere among nurscs at Suan Prung Psychiatric Hospital / จิรภัทร ประเสริฐศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Psychiatric nursing
3 การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง / สายฝน เอกวรางกูร / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Psychiatric
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
4 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะ / 2540 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
Job satisfaction
Psychiatric nursing
5 ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพ ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / จลี เจริญสรรพ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแลที่บ้าน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
บริการการพยาบาล -- สุราษฎ์ธานี
Dissertation, academic -- nursing
Job satisfaction
Health services
Psychiatric nursing
6 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing a psychiatric family care-giving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chiang Muan Hospital, Phayao Province / ณัตฐิณี กองแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric nursing
Drug therapy
Schizophrenia
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวยปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program of persons with schizophrenia , Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นิภาพรรณ์ นันตา / 2557 /Full Text
Subject
Psychiatric nursing
Schizophrenia
8 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / เบญญาภา พันตาคม / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric -- nursing
Schizophenia
Drug therapy
9 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวสำหรับผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of the psychiatric family caregiving program for caregivers of persons with schizophrenia, Banmaepang Tambon health promoting hospital, Phrao district, Chiang Mai province / ทิพย์วรรณ ยะแสน / 2556 /Full Text
Subject
Psychiatric nursing
Schizophrenia
Health promotion
10 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตา / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
ความเชื่อ
ภาพลักษณ์
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Work
Psychiatric department, hospital


Page : 1