ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Protons

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of water droplets presence in the Gas flow channels of Proton exchange membrane fuel cells via visible and Terahertz imaging = การศึกษาหยดน้ำที่อยู่ในช่องทางเดินก๊าซของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนด้วยภาพถ่ายและภาพเทราเฮิรตซ์ / Pikad Buaphad / 2011 /Full Text
Subject
Protons
2 Assessment of lipid in liver and serum of overweight persons by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy technique = การประเมินระดับไขมันในตับและซีรัมของผู้ที่มีน้ำหนักเกินโดยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโตรสโคปี / Duanghathai Pasanta / The 2018 /Full Text
Subject
X-ray spectroscopy
Protons
3 Molecular dynamic simulations of proton transfer in the excited state of 3-Hydroxyflavone assisted by protic solvents = การจำลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของการถ่ายโอนโปรตอนที่ สภาวะกระตุ้นของ 3-ไฮดรอกซีฟลาโวนโดยมีตัวทำละลายที่ มีโปรตอนเป็นตัวช่วย / Rusrina Salaeh / The 2017 /Full Text
Subject
Flavonoids
Molecules
Protons
4 Theoretical studies of excited-state proton transfer reactions of 7-Azaindole with water, ammonia and water-ammonia clusters = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สถานะกระตุ้นของ 7-เอซาอินโดลกับกลุ่มน้ำ แอมโมเนียและน้ำ-แอมโมเนีย / Khanittha Kerdpol / The 2014 /Full Text
Subject
Protons
Ammonia
Azaindole
5 Theoretical studies of excited-state proton transfer reactions of imide model compounds and 7-hydroxyquinoline with mixed methanol-water clusters = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สภาวะกระตุ้นของสารประกอบแบบจำลองอีไมด์และ 7-ไฮดรอกซีควิโนลีนกับกลุ่มผสมเมทานอล-น้ำ / Khanittha Kerdpol / The 2018 /Full Text
Subject
Protons
6 Theoretical studies of the excited-state proton transfer reactions 2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole and Its Derivatives = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สถานะกระตุ้นของ 2-(2-ไฮดรอกซีฟีนิล)เบนซอกซาโซลและอนุพันธ์ / Rathawat Daengngern / Chiangmai The 2015 /Full Text
Subject
Protons
7 Theoretical studies of the excited-state proton transfer reactions in 7-Azaindole with methanol clusters and 2-(Iminomethyl)phenol derivatives = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สถานะกระตุ้นของ 7-เอซาอินโดลกับกลุ่มเมทานอลและอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล / Rathawat Daengngern / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Protons
Methanol
Phenols
8 Theoretical study on influence of geometries controlling over the excited-state intramolecular proton transfer of 10-hydroxybenzo[h]quinoline and its derivatives as fluorescent probe = การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของโครงสร้างที่ควบคุมการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลที่สภาวะกระตุ้นของ 10-ไฮดรอกซีเบนโซ[เอช]ควิโนลีนและอนุพันธ์ที่ใช้เป็นตัววัดเรืองแสง / Warinthon Chansen / 2017 /Full Text
Subject
Molecules
Protons


Page : 1