ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Proteins -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of sialic acid in glycoprotein by enzyme-linked lectin assay = การวิเคราะห์กรดไซอาลิค ในกลัยโคโปรตีน โดยวิธี เอ็นไซม์-ลิงค์ เลคติน แอสเสย์ / Wichuda Chittangkura. / 1988. /Full Text
Subject
Sialic acids.
Glycoproteins.
Enzyme-linked immunosorbent assay.
Lectins.
Serum.
Sialic acids -- Analysis
Glycoproteins -- Analysis
Dissertations, academic -- Biochemisry
Biochemistry -- Methods
2 Flow cytometric method for detecting the expression of FLT3 protein levels on leukemic cell surface = วิธีการโฟลไซโตเมทริกเพื่อตรวจวัดระดับการแสดงออกของโปรตีน FLT3 บนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Wasimon Jutapakdee / 2014 /Full Text
Subject
Flow cytometry
Proteins -- Analysis
Leukemia
3 Identification and characterization of diapause associated proteins in the bamboo border, Omphisa Fuscidentalis = การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโปรตีนร่วมของระยะไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa Fuscidentalis / Jatuporn Tungjitwitayakul / 2007 /Full Text
Subject
Proteins
Proteins -- Analysis
4 Immunoblot analysis of extracellular proteins secreted from mold-and yeast-forms of Penicillium marneffei = การวิเคราะห์โปรตีนที่ปล่อยสู่ภายนอกของเชื้อรา เพนนิซิเลียม มาเนฟฟิไอ ในรูปราสายและรูปส่าด้วยวิธีอิมมูโนบล็อท / Malee Mekaprateep / 1995 /Full Text
Subject
Proteins
Mycoses
Extracellular matrix proteins
AIDS (disease)
Antigens -- Analysis
Dissertations, academic -- Microbiology
Fungal proteins
Penicillium marneffei
Proteins -- Analysis
5 Optimization of sequential simplex in bioreactor for highly efficient production of secreted single chain variable fragment against HIV-1 matrix protein in Escherichia coli = การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับซีเควนเชียล ซิมเพล็กซ์ในชีวปฏิกรณ์เพื่อผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิล แฟรกเมนต์แบบคัดหลั่งต่อเมทริกซ์โปรตีนของ HIV-1 ใน Escherichia coli / Kannaporn Intachai / The 2013 /Full Text
Subject
Proteins -- Production
Proteins -- Analysis
6 Prediction of disulfide bond formation using graphical models = การทำนายการเกิดพันธะไดซัลไฟด์โดยใช้แบบจำลองเชิงกราฟ / Watshara Shoombuatong / 2009 /Full Text
Subject
Chemical bonds
Proteins -- Analysis
Amino acid sequence
7 Predictive models for protein classification = ตัวแบบการทำนายเพื่อการจำแนกกลุ่มโปรตีน / Watshsara Shoombuatong / The 2013 /Full Text
Subject
Proteins -- Classification
Proteins -- Analysis


Page : 1