ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Professional competence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation model of professional nurse competency appropriate for becoming an ASEAN community = รูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ที่เหมาะสมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / Sriprapai Inchaithep / 2013 /Full Text
Subject
ASEAN
Nurses
Professional competence
2 Professionalism and job performance among nurses in general hospitals, Mandalay region, the replublic of the union of Myanmar = ความเป็นพยาบาลวิชาชีพและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เขตมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / Wai Wai Aung Po / 2014 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
3 Workplace spirituality and organizational citizenship behavior among nurses in general hospitals, Yangon, the replublic of the union of Myanmar = จิตวิญญาณองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Nwe Ni Sein Myin / Nwe Ni Sein Myint / 2014 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
4 การพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency framwork of unofficial-time nurse supervisors, Phare hospital / ศศิธร อินทุดม / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
5 การพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework of after- hour nurse supervisors, Lamphun hospital / วัชราภรณ์ เชษฐบุรี / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
6 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurse-midwives in the labor unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สมศรี เชตะวัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
7 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framwork of nurse preceptors, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / บุญรักษ์ สุธาชัย / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
8 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในแผนกเด็กอ่อน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Development of a competency framwork for professional nurses in nursery unit, Chiangmai Ram hospital / สายสวาท กันธวัง / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
9 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses, medical intensive care unit, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ดรุณี ไชยวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurse
Intensive care units
10 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด ศูนย์มะเร็ง ลำปาง = Development of a competency framework of professional nurses in perioperative department, Lampang cancer center / ธนพร เพชรหาญ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
Nurse
11 การพัฒนากรอบสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework of head nurses, Lamphun hospital / จันทร์เพ็ญ พิมพิลา / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
12 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลจักษุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of an ophthalmic nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / อัญชัญ ประอินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
13 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกและข้อของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of an orthopaedic nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / ภาวิณี วัฒนคุณ / 2556 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurses
Hospital -- Lamphun
14 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลอายุรกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of a medical nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / วาสนา วัฒนากร / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
15 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in the emergency department, Chiang Dao hospital, Chiang Mai province / วัชรีวรรณ เขื่อนเพชร / 2555 /Full Text
Subject
Nurse
Professional competence
Competency
16 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in rehabilitation ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นิภา วชิระรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาลวิชาชีพ -- เชียงใหม่
วิชาชีพ -- สมรรถนะ
17 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of a competency framework for professional nurses in the emergncy department, Wiangpapao Hospital, Chiang Rai Province / เอกกมล ยศบัวพิศ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
พยาบาลวิชาชีพ -- เชียงราย
วิชาชีพ -- สมรรถนะ
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
18 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลทารกแรกเกิดและเด็กวิกฤต โรงพยาบาลลำพูน = Development of a cpmpetency framework for registered nurses in neonatal and pediatric intensive care unit, Lampang hospital พวงเพชร ชัยยาทา / พวงเพ็ชร ชัยยาทา / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
Intensive care unit, neonatal
Hospital -- Lampang
19 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework for operating room registered nurses, Lamphun hospital / ผ่องพรรณ พิงคะสัน / 2558 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurses
Hospital -- Lamphun
20 สมรรถนะในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ในโรงพยาบาลชุมชน เขต 10 / อัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 10
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำงาน


Page : 1