ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Primary health care -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้รูปแบบความร่วมมือการบริหารการรักษาทางยาระหว่างแพทย์และเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Hypertensive patients care using collaborative drug therapy management between Physician and Pharmacist in Primary Care Unit, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / ณัฏฐิรา จันทรคณา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Diagnosis
Primary health care -- Samoeng, Chiang Mai
2 ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ดาลัด แก้วบัวพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Primary health care -- Chiang Mai
Payment
Hospitals -- Outpatient services -- Prospective payment
3 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ของประชาชนชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรรณี มานะกุล / 2543 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- เชียงใหม่
บริการอนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
อนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Primary healah care -- Chiang Mai
Community health service -- Chiang Mai
4 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge attitude and utilization of family folder in public health personals working in primary care unit, Chiang Mai Province / จิราพร ธรรมเสนา / 2549 /Full Text
Subject
Public Health -- Chiang Mai
Primary care (Medicine)
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
อนามัยครอบครัว -- เชียงใหม่
5 ผลของแบบจำลองระบบเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of a model of repeated drug allergy surveillance system in Primary Health Care Services Network at Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Drug allergy
Primary care (Medicine) -- Chiang Mai
Primary Health Care -- Chiang Mai


Page : 1