ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Primary care (Medicine)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge attitude and utilization of family folder in public health personals working in primary care unit, Chiang Mai Province / จิราพร ธรรมเสนา / 2549 /Full Text
Subject
Public Health -- Chiang Mai
Primary care (Medicine)
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
อนามัยครอบครัว -- เชียงใหม่
2 ผลของแบบจำลองระบบเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of a model of repeated drug allergy surveillance system in Primary Health Care Services Network at Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Drug allergy
Primary care (Medicine) -- Chiang Mai
Primary Health Care -- Chiang Mai


Page : 1