ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Pressure ulcer -- prevention

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุขณะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pressure ulcer prevention among older persons during open heart operation, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / สุดารัตน์ โนจิตร / 2556 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Heart -- surgery
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุบาดเจ็บสมองที่ได้รับการผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of pressure sores prevention among postoperative elderly patients with traumatic brain injury, male surgical ward, Lamphun hospital / ศศิธร พิชัยพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Brain injuries
Brain injuries
Brain -- surgery
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sores prevention among elderly patients with stroke, private medical unit, McCormick hospital / อิสรีย์ ขันชัยทิศ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Stroke


Page : 1