ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Pregnant women

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, and intention towards breastfeeding among Bangladeshi primiparous pregnant women = ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงการควบคุมพฤติกรรมตามการรับรู้ และความตั้งใจต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของสตรีตั้งครรภ์แรก ชาวบังกลาเทศ Moshammed Jaynab Begum / Moshammed, Jaynab Begum / The 2015 /Full Text
Subject
Breastfeeding
Pregnant women
2 Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
Subject
Pregnant women -- Health and hygiene
Prenatal care
Dissertations, academic -- nursing
Decision making
Cesarean section
Pregnancy
3 Effect of childbirth education on knowledge and practice of pregnant women during labor Gao Lingling / Gao, Lingling / 2000 /Full Text
Subject
Pregnant women -- China
Childbirth -- Study and teaching -- China
Labor (Obstetrics)
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
4 Effect of nursing support on the perception of childbirth experience in primigravidas He Zhong / He, Zhong / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Childbirth
Gynecologic nursing
Pregnant women
5 Fundal height measurements: the standard normal curve development, subgroup-specific curves and screening application / Jirawan Deeluea / 2017 /Full Text
Subject
Pregnant women
Uterus
6 Male participation regarding termination of unwanted pregnancy = การมีส่วนร่วมของบุรุษเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / Warangkana Chatchawet / 2009 /Full Text
Subject
Pregnancy, Unwanted
Pregnant women, Postnatal care
Dissertations, academic -- nursing
7 Prevalence of Alpha-Thalassemia 1 in pregnant women detected by polymerase chain reaction / Budsakorn Kitsirisakul / 1997 /Full Text
Subject
Polymerase chain reaction
Thalassemia
Pregnant women
Dissertations, academic -- Biochemistry
Alpha -- Thalassemia -- Preventation & control -- In pregnancy
Polymerase chain reaction
8 Prevalence of the Alpha-Thalassemia-1 (Thai Type of Deletion) in pregnant women = อุบัติการของอัลฟา-ธาลัสซีเมีย-1 (ดีลีชันชนิดไทย) / Narutchala Suwannakhon / 2004 /Full Text
Subject
Thalassemia
Hemoglobin
Pregnant women
9 Selected factors associated with anxiety of Chinese pregnant women Zhang Jun / Zhang, Jun / 1997 /Full Text
Subject
Dissertatations, academic -- nursing
Pregnant women -- China
Anxiety
10 ความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fear of childbirth in pregnant women and related factors / ธวัลรัตน์ กิตติศักดิ์ชัย / มหาวิทยาบัย 2555 /Full Text
Subject
Fear
Pregnant women
11 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์ = Factors predicting fear of childbirth among pregnant women / เนตรนภา ขวัญยืน / 2559 /Full Text
Subject
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Fear
Pregnant women
12 ปัจจัยทำนายความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Factors predicting stress among gestational Diabetic women / กัณฐพร พงษ์แพทย์ / 2559 /Full Text
Subject
Pregnant women
Diabetes
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
ความเครียด


Page : 1