ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 36 รายการ จากคำว่า Pregnancy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to prenatal care among adolescent pregnants / นภศพร ชัยมาโย / 2559 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Adolescent
Pregnancy in adolescence
22 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น = Factors related to health promoting behaviors among adolescent mothers / เจิดนภา แสงสว่าง / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Health promotion
Adolescent
Pregnancy in adolescence
23 ผลการเตรียมเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของสตรีครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ = Effect of childbirth preparation on childbirth experience among primigravidas and supporters / นิจ์สากร นังคลา / 2546 /Full Text
Subject
การคลอด
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Labor
Pregnancy
24 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
ครรภ์
สตรีมีครรภ์ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Axiety -- In pregnancy
Cesarean section
25 ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์
ครรภ์
เพศศึกษา
สามีและภรรยา -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
Sex education -- In pregnancy
Sex behavior -- In pregnancy
26 ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดต่อระดับความเจ็บปวด ระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ = Effects of childbirth preparation on pain level, duration of labor, and perception of childbirth experience among adolescent pregnant women / พรรณทิพย์ โชมขุนทด / 2555 /Full Text
Subject
Pain
Pregnancy -- in adolescent
Labor
27 ผลของการเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อสมรรถนะแห่งตนในการคลอดด้วยตนเอง / ณัฐนิชา คำปาละ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
การคลอด
ครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
28 ผลของการประคบเย็นและการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of cold and heat compression on labor pain among primiparas / นุชสรา อึ้งอภิธรรม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Pain
Labor
29 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Effect of learning promotion in fatique management among pregnant women / กฤติกา คำมูลตา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Pregnancy
30 ผลของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมต่อบทบาทการเป็นมารดาในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effect of social support enhancement of maternal role among adolescent pregnant women / พิมพ์ศิริ พรหมใจษา / 2555 /Full Text
Subject
Mother
Pregnancy -- in adolescence
31 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Effect of social support on stress of pregnant women with preterm labor / จันทร์จีรา กลมมา / 2558 /Full Text
Subject
Social support
Stress
Pregnancy
Labor, premature
32 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเจ็บปวดในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก = Effects of social support on labor pain and perception of childbirth experience among primiparous adolescent parturients / มาณี จันทร์โสภา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain
Labor
Pregnancy in adolescent
33 ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effects of education provision and relaxation training on stress among pregnant adolescents / กาญจนา ศรีสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Relexation
Stress
Pregnancy -- in adolescence
การผ่อนคลาย
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพจิต
ความเครียด (จิตวิทยา)
34 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of a self-efficacy enchancement and social support program on exercise behavior among pregnant women / สุวิสา ปานเกษม / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Self -- efficacy
Pregnancy
35 วิธีการส่งเสริมการป้องกันภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Interventions to promote anermia prevention among pregnant women : a systematic review / ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ / 2558 /Full Text
Subject
Pregnancy
Anemia, Hypochromic
36 อาการเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fatigue among gestational diabetic women and related factors / วริศา วรวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Fatigue
Diabetes mellitus
Pregnancy in diabetics


Page : 1 2