ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Poultry -- Diseases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cloning and expression of haemagglutinin gene of avian influenza A (H5N1) virus in Pichia pastoris = การโคลนยีนและการแสดงออกของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัส ไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H5N1) ในยีสต์ Pichia pastoris / Prapassorn Channoi / The 2017 /Full Text
Subject
Avian influenza
Poultry -- Virus diseases
Genes
2 Effect of probiotic lactic acid bacteria selected from poultry on productive performances, Eimeria Tenella infection and immunity in male broilers = ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากสัตว์ปีกต่อประสิทธิภาพการผลิตการติดเชื้อบิดไส้ตัน และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อเพศผู้ / Charunee Kasornpikul / The 2009 /Full Text
Subject
Probiotics
Lactic acid bacteria
Eimera tenella
Coccidiosis
Poultry -- Diseases
3 Effects of dietary coffee silverskin supplementation on productive performance and immune response of Broiler = ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ / Kanlayanee Srijan / 2015 /Full Text
Subject
Broilers (Poultry) -- Diseases
Feeds
4 Integration of monitoring and controlling of avian influenza: A comparison between single outbreak and re-outbreak areas in Northern Thailand = การบูรณาการการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนก: การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ระบาดครั้งเดียวกับพื้นที่ระบาด ซ้ำหลายครั้งในภาคเหนือของประเทศไทย / Somphorn Phornwisetsirikun / The 2013 /Full Text
Subject
Avian influenza -- Prevention and control
Avian influenza -- Thailand, Northern
Poultry -- Virus diseases
5 Isolation and identification of salmonella spp. from chicken meat in Hanoi, Vietnam = การแยกและจำแนกเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม / Luu Quynh Huong / 2005 /Full Text
Subject
Salmonellosis in poultry -- Vietnam
Bercterial diseases in poultry -- Vietnam
Salmonellosis -- Vietnam
6 Prevalence of salmonella and camphlobacter spp. from broiler meat in abattoirs at Ho Chi Mihn City, Vietnam = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาแลเเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์จากเนื้อไก่ในโรงฆ่าสัตว์ที่นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม Vo Ngoc Bao / Vo, Ngoc Bao / 2005 /Full Text
Subject
Salmonella
Camphlobacter
Poultry diseases
Broiler carcases classification
Slaughtering and slaughter houses -- Vietnam -- Ho Chi Mihn
7 Prevalence of salmonella spp. in broiler farms in a production compartment in Northern Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือ ประเทศไทย / Wanida Chaengprachak / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Poultry -- Diseases
8 Production of Recombinant OmpH from Avian Pasteurella multocida Strain X-73 Using Mammalian Cell Expression Vector System = การผลิต Recombinant ของ OmpH จากเชื้อ Avian Pasteurella multocida สายพันธุ์ X-73 ด้วยวิธี Mammalian Cell Expression Vector System / Arunee Thanasarasakulpong / 2013 /Full Text
Subject
Poultry -- Diseases
Poultry -- Diseases -- Prevention and control


Page : 1