ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Postpartum period

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด = Stress, social support and father involment during postpartum period / ศุภกร ไชยนา / มหาวิทยาลั 2556 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Father
Postpartum period
2 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารไขมันในสตรีหลังคลอด = Factors predicting fat diet intake behavior among postpartum women / ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
Postpartum Period
พฤติกรรมการบริโภค
ระยะหลังคลอด
3 ผลของการส่งเสริมเจตคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงต่อความตั้งใจและการใช้การคุมกำเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด = Effects of promoting attitude and subjective norm on intention and contraceptive used among postpartum adolescents / ชัชฎาพร จันทรสุข / 2557 /Full Text
Subject
Attitude
Contraceptives
Contraception
Postpartum period
4 พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดของสตรีลาวในเขตชนบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Postpartum health behaviors among rural Laotian Women and related factors / อรวรรณ มะโนธรรม / 2556 /Full Text
Subject
การดูแลหลังคลอด
ระยะหลังคลอด
การพยาบาลนรีเวชวิทยา
Health behavior
Women
Postpartum period
5 สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารกและการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด = Marital relationship, father-infant attachment and father involvement in postpartum period / ชลดา สติปัญ / 2557 /Full Text
Subject
Marriage
Fathers
Infant
Postpartum period


Page : 1