ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Portland cement

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and properties of new cement-based biomaterials = การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุชีวภาพ b ชนิดใหม่ที่ใช้ซีเมนต์เป็นฐาน / Pincha Torkittikul / 2012 /Full Text
Subject
Portland cement
Cement
2 Dielectric and piezoelectric properties of modified barium titanate-portland cement composites = สมบัติไดอิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริกของวัสดุผสม แบเรียมไทเทเนตที่ถูกดัดแปร-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ / Ruamporn Potong / 2013 /Full Text
Subject
Smart materials
Ceramic materials
Portland cement
Materials science
3 Use of limestone powder and high-calcium fly ash as supplementary cementitious materials = การใช้ผงหินปูนและเถ้าลอยแคลเซียมสูงเป็นวัสดุประสานเสริม / Pailyn Thongsanitgarn / The 2014 /Full Text
Subject
Portland cement
Cement
Limestone


Page : 1