ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า Polymers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of the factors affecting reaction control and polymer properties in the ring-opening polymerisation of cyclic esters / Wimol Saiyasombat / 1999 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers
Polyesters
Esters
2 A Study of the molecular design and synthesis of biodegradable modified polyesters = การศึกษาการออกแบบขั้นโมเลกุลและการสังเคราะห์มอดิฟายด์พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ / Chommanad Sawadeemit. / 1993. /Full Text
Subject
Polymerization.
Polyesters -- Biodegradation.
Polymers -- Structure.
Molecular structure.
3 A Study of the reaction profile in the bulk polymerization of L-lactide / Butsakorn Waraegsiri / 2002 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers -- Biodegradation
Monomers
Chemical reaction, Rate of
4 A Study of the structure-property requirmmments for a monofilament absorbable surgical suture / Apinon Nuntiya. / 1991. /Full Text
Subject
Sutures.
Ligature (Surgery)
Suturing -- --Instruments.
Polymers in medicine.
5 An Investigation into the structure-property relationship in styrene-acrylonitrile copolymers = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และสมบัติในสไตรีน-อะคริโลไนไตรโคโพลิเมอร์ / Tiwaporn Siriwittayakorn. / 1987. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Chemistry, Organic -- Synthesis.
Styrene.
6 An Investigation into the synthesis and properties of sclected polyimides = การศึกษาวิสังเคราะห์และสมบัติของโพลีอิมไมด์ยางตัว / Sumalee Somnugkquandee / 1982 /Full Text
Subject
Polymides
Polymers -- Analysis
Chemistry, Organic -- Synthesis
7 Biodegradable polyesters used in medical applications : a study of polyhydroxybutyrate and its copolymers = พอลิเอสเตอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพซึ่งใช้ประยุกต์ทางการแพทย์ การศึกษาพอลิไฮดรอกซีบิวที่เรตและโคพอลิเมอร์ / Warunee Manowanna. / 1990. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Polyesters.
Polyhydroxybutyrate.
8 Biodegradable polymer blends as new biomaterials for use in medical applications = พอลิเมอร์เบลนด์ซึ่งสามารถสลายตัวทางชีวภาพเพื่อเป็นวัสดุชีวภาพชนิดใหม่สำหรับใช้งานทางการแพทย์ / Piyanut Haritanont. / 1994. /Full Text
Subject
Polymers -- Biodegradation.
Polymers in medicine.
9 Biodegradable polymers for use in medical applications = พอลิเมอร์ซึ่งสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ / Jantrawan Taweeplengsangsuke. / 1990. /Full Text
Subject
Polymers
Polymers -- Biodegradation.
Polymers in medicine.
10 Characterization of Thai propolis and applications for novel biopolymer = การหาลักษณะเฉพาะของพรอพอลิสไทยและการประยุกต์สำหรับพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดใหม่ / Sirikarn Sanpa / 2015 /Full Text
Subject
Biopolymers
propolis
11 Design and simulation of materials in Polymer Membrane for fuel cell application = การออกแบบและการจำลองวัสดุในเมมเบรนพอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิง / Janchai Yana / 2012 /Full Text
Subject
Membrane
Polymers
Fuel cells
12 Development of a pyrolysis-gas chromatography system for use in polymer thermal degradation studies = การพัฒนาระบบไพโรไซิส-แก๊สโครมาโทกราฟี เพื่อใช้ศึกษาการสลายตัวทางความร้อนของพอลิเมอร์ / Akraphol Na Lamphoun. / 1990. /Full Text
Subject
Polymers -- Deterioration
Pyrolysis
Gas chromatography
13 Development of new absorbable nerve guides for Use as temporary scaffolds in reconstructive nerve surgery = การพัฒนาท่อนำเส้นประสาทชนิดใหม่สำหรับใช้เป็นโครงยึดชั่วคราวในศัลยกรรมการสร้างใหม่ของเส้นประสาท / Donraporn Daranarong / 2014 /Full Text
Subject
Polymers in medicine
Biomedical materials
Nervous system
Neurosciences
Neuroanatomy
14 Electropolymerization of conjugated polymer networks through a polymer precursor route using layer-by-layer films deposition = อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชันของโครงข่ายพอลิเมอร์แบบสังยุคผ่านทางสารพอลิเมอร์ต้นตอโดยการเคลือบเป็นฟิล์มแบบชั้นต่อชั้น / Paralee Waenkaew / 2007 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Polymers
Polymers and polymerization -- Analysis
15 Fabrication of blended gelatin-chitosan-polyvinyl alcohol scaffold for wound regeneration = การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์จากเจลาติน ไคโตซานและโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการฟื้นฟูบาดแผล Hongxiang Yin / Hongxiang, Yin / The 2018 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Polymers in medicine
16 Formulation dvelopment for the poduction of bodegradable Poly(butylene succinate)-Cellulose acetate butyrate blends for use as packaging materials = การพัฒนาสูตรสำหรับการผลิตพอลิบิวทิลีนซักซิเนต-เซลลูโลสแอซิเตตบิวทิเรตเบลนด์ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ / Yupa Sriwirat / The 2012 /Full Text
Subject
Biopolymers
Containers
17 Influence of synthesis scale on the reaction profile in the bulk copolmerisation of L-Lactide and e-Caprolactone = อิทธิพลของสเกลการสังเคราะห์ที่มีต่อลักษณะของปฏิกิริยาในการโคพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ของแอลแลคไทด์และเอปไซลอนแคโพรแลคโทน / Wathuka Booncharoen / 2008 /Full Text
Subject
Copolymers
Polymerization
18 Kinetics studies of the Ring-opening polymerisation of D-Lactide using a novel soluble tin(II) n-Butoxide as Initiator = การศึกษาจลนพลศาสตร์ของพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของดี-แลกไทด์โดยใช้ทิน(II) เอ็น-บิวทอกไซด์ที่ละลายได้ตัวใหม่เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยา / Jeerawan Kaewkanta / 2013 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers
19 Light-emitting Polymer Single-walled Carbon Nanotube Composites for Use as White Light-emitting Diodes = วัสดุผสมพอลิเมอร์เปล่งแสงท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงสีขาว / Philaiwan Aiamsen / The 2010 /Full Text
Subject
Polymers
Light emitting Diodes
20 Mechanical properties and thermal conductivity of multi-walled carbon nanotubespolymer composites coated on copper and aluminium = สมบัติเชิงกลและสภาพนาความร้อนของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นกับพอลิเมอร์ที่เคลือบบนทองแดงและอะลูมิเนียม / Samor Boonphan / The 2017 /Full Text
Subject
Heat -- Conduction
Nanotubes
Polymers
Aluminum


Page : 1 2 3