ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า Polymers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Synthesis and fabrication Poly(L-Lactide-co--caprolactone) biodegradable nerve guides with controlled dimensions and Microporosity = การสังเคราะห์และการขึ้นรูปท่อนำเส้นประสาทที่สลายตัวทางชีวภาพ พอลิ(แอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน) ที่ถูกควบคุมขนาดและรูพรุนระดับไมโคร / Daranee Khunphet / 2010 /Full Text
Subject
Poly(L-Lactide-co--caprolactone)
Polymers in medicine
Biomedical materials
Clinical biochemistry
42 Synthesis and structural characterisation of some novel biodegradable copolyesters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะโครงสร้างเฉพาะของโคพอลิเอสเทอน์ที่สลายตัวทางชีวภาพชนิดใหม่ / Winita Punyodom. / 1994. /Full Text
Subject
Polyesters.
Polymers -- Biodegradation.
Polymerization.
43 Synthesis and study of biological activities of linear and cyclic C-10 non-acetal artemisinin pseudo peptide nucleic acid oligomers = การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่ม C-10 นอนแอซีแทลอาร์ทีมิซินินซูโดเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดโอลิโกเมอร์ประเภทสายยาวและประเภทวง / Supannee Phothongkam / 2012 /Full Text
Subject
Oligomers
Polymers
44 Synthesis of inorganic hybrid PolymerTitanium Dioxide via Sol-Gel Chemical Method = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ผสมสารอนินทรีย์ไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการโซล-เจลทางเคมี / Assawin Daducale / The 2014 /Full Text
Subject
Polymers
45 Synthesis of molecular imprinted polymers for nevirapine detection = การสังเคราะห์โมเลกุลลาร์อิมพรินเทดพอลิเมอร์เพื่อการตรวจหานีวราพีน / Singha Komkham / 2006 /Full Text
Subject
Imprinted polymers
Molecular imprinting
46 The Characterisation and biodegradability of VICRYL - type surgical sutures / Samarn Srisa-ard. / 1991. /Full Text
Subject
Sutures.
Ligature (Surgery)
Suturing -- --Instruments.
Polymers in medicine.
47 The Release study of propranolol hydrochloride from polymeric matrices = การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์จากเมทริซีสที่เตรียมจากพอลิเมอร์ Harjinder Bhatia / Harjinder, Bhatia / 1996 /Full Text
Subject
Polymeric drugs
Polymeric composites
Polymers in medicine
48 The Structure-property relationships involved in the In Vitro biodegradation of some speciality biomedical polymers / Montira Sriyai / 1996 /Full Text
Subject
Polymers -- Biodegradation
Polymerization
49 The Synthesis and characterisation of poly (propylene fumarate) a biodegradable macromer = การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของพอลิ (โพรพิลีน ฟูมาเรท) สารโมเลกุลใหญ่ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ / Pattana Teerapornchaisit. / 1990. /Full Text
Subject
Polymers
Polylesters.
Polymers in medicine.
Polymers -- Biodegradation.
50 The Synthesis and mechanisms of thermal degradation of selected poly (& esters) = การสังเคราะห์ และกลไกการลดรูปโดยความร้อนของโพลีอัลฟา-เอสเทอร์บางชนิด / Viroj Boonariya / 1985 /Full Text
Subject
Polyesters
Polymers and polymerization
Thermochemistry
Chemistry, Organic -- --Synthesis
51 The Synthesis and thermal degradation of poly (2-hydroxy-2-methylbutyric acid) = การสังเคราะห์ และการลดรูปโดยความร้อนของโพลี (2 -ไฮดรอกวี-2-เมธิลบิวทิริค แอซิด) / Teerapol Wongchanapiboon. / 1985. /Full Text
Subject
Polymers -- Deterioration
Chemistry, Organic -- Synthesis.
Polyesters
52 Theoretical studies on photophysical and photochemical properties of 2-(2?-Hydroxyphenyl)benzimidazole and its derivatives as fluorescent dye = การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีเชิงแสงของ 2-(2?-ไฮดรอกซีฟีนิล)เบนซิมิดาโซลและอนุพันธ์ที่เป็นสีย้อมฟลูออเรสเซนต์ / Natthaporn Manojai / The 2017 /Full Text
Subject
Physical biochemistry
Fluorescent polymers
53 Titanium(IV) alkoxides for use as initiators in the controlled ring-opening polymerization of cyclic esters = ไทเทเนียม(IV) อัลคอกไซด์สำหรับใช้เป็นตัวเริ่มต้นในการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของวงเอสเทอร์ที่มีการควบคุม / Wijitra Meelua / The 2012 /Full Text
Subject
Titanium
Polymers
54 Ziegler-natla polymerisation studies / Preecha Paholtep / 1980 /Full Text
Subject
Polymers and polymerization


Page : 1 2 3