ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า Polymers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Mechanistic studies of the synthesis via crysplate polymerisation and structure-property relationships in polycarbonated = การศึกษากลไกของปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซซันแบบคริสเพลตและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติกับโครงสร้างในโพลีคาร์บอเนต / Wachirapan Pattanachot / 1988 /Full Text
Subject
Polymers and polymerization
Polycarbonates
Polymers and polymerization -- Mechanical properties
22 Microstructure determination in styrene-acylonitrile random copolymers = การหาโครงสร้างย่อยของสไตรีนอคริโอไนไตรล์ แรนดอมโคโพลิเมอร์ / Mangkorn Srisa-Ard. / 1989 /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Styrene-acrylonitrile.
23 Molecular design and synthesis of new biodegradable polyesters of use in surgery = การออกแบบโครงสร้างโมเลกุลและการสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางด้านชีวภาพชนิดใหม่สำหรับใช้งานทางศัลยกรรม / Anodar Ratchawet. / 1994. /Full Text
Subject
Polyesters.
Polymers -- Biodegradation.
Polymers in medicine.
Surgery.
24 Molecular design, processing and testing of environmentally biodegradable three-component polymer blends = การออกแบบโมเลกุล การขึ้นรูป และการทดสอบพอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบที่สลายตัวทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม / Pimpanitpa Kunthadong / The 2012 /Full Text
Subject
Molecules
Polymers
Chemistry
25 Optimization of the processing variables in the melt spinning of monofilament fibres for use as absorbable surgical sutures / Anodar Charuchinda / 2003 /Full Text
Subject
Fibers
Melt spinning
Sutures
Polymers in medicine
26 Piezoelectric and mechanical propertes of (0-3) composites of lead zirconate titanate and polymer / Wim Nhuapeng / 2002 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers
27 Piezoelectric and Mechanical Properties of Lead Zirconate-Titanate and Polymer Composites / Wandee Thamjaree / 2005 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers
28 Polymer-polymer compatibility studies in polymer blends = การศึกษาการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ในพอลิเมอร์ / Tawatchai Puviwattana. / 1988. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Polymer melting.
29 Preparation and characterization of biopolymer fibers by electrospinning technique for medical and pharmaceutical applications = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเส้นใยพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงสาหรับประยุกต์ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม / Krit Sutjarittangtham / 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Polymers in medicine
electrospinning
30 Preparation and characterization of polyfluorenevinylenes carbon-nanoture composite materials = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมพอลิฟลูออรีนไวนิลีนท่อนาโนคาร์บอน / Piched Anuragudom / 2006 /Full Text
Subject
Polymers -- Analysis
Nanostructure materials
31 Production of water-absorbent pulp / Anuruck Kanploy. / Gradate 1992. /Full Text
Subject
Graft copolymers.
Polymerization.
Absorbent paper.
32 Property improvement of fibroin from silk waste by polymer blending for use as food packaging materials = การปรับปรุงสมบัติของไฟโบรอินจากเศษไหมโดยการผสมรวมกับพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร / Pusita Kuchaiyaphum / 2014 /Full Text
Subject
fibroin
Silk
Biopolymers
33 Studies of the preparation and properties of polymer blends = การศึกษาวิธีการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ / Sakda Chaivooth. / 1989. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
34 Surface modification of poly (lactic acid) by plasma technique for preferential protein adsorption = การดัดแปรผิวของพอลิแลกติกแอซิดด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับพอลิแลกติกแอซิดที่ชอบมากกว่า / Sureeporn Sarapirom / The 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Plasma (Ionized gases)
Plasma
Biomedical materials
35 Synthesis and applications of polymeric modified silica magnetic nanoparticles = การสังเคราะห์และการประยุกต์ของพอลิเมอร์ดัดแปรอนุภาคนาโนแม่เหล็กซิลิกา / Bannarak Khumraksa / 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Polymers and polymerization
36 Synthesis and characterisation of a hypercoiling polymer / Chanida Medhavidhayakool / 2003 /Full Text
Subject
Polymers -- Synthesis
Polymers -- Biodegradation
Water-soluble polumers
Copolymers
Polyelectrolytes
37 Synthesis and characterisation of crosslinked poly(L-lactic acid) for use as a bone fixation device in orthopaedic surgery / Preeyaporn Sukunthanon / 2001 /Full Text
Subject
Polymerization
Crooslinked polymers
Crosslinking (Polymerization)
Bones -- Surgery
38 Synthesis and characterisation of novel tin(II) alkoxide-based macroinitiators for use in the the ring-opening polymerisation of cyclic esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวริเริ่ม ปฏิกิริยาขนาดใหญ่ที่มีทิน(II)แอลคอกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักตัวใหม่สำ หรับใช้ในการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ c / Vajaneeporn Bua-Own / The 2012 /Full Text
Subject
Esters
Polymers
39 Synthesis and characterizations of nanostructured electroactive polymers for use in solar cells = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ที่ว่องไวทางไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างนาโนสำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Chanitpa Khantha / The 2012 /Full Text
Subject
Polymers
Solar cells
40 Synthesis and evaluation of molecularly imprinted polymers derived from ultrasound-assisted precipitation polymerization = การสังเคราะห์และการประเมินพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่ได้จากการเกิดพอลิเมอร์แบบตกตะกอนโดยคลื่นเหนือเสียงช่วย / Nathaporn Phutthawong / 2012 /Full Text
Subject
Polymers
Molecules


Page : 1 2 3