ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Polymerization.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of the factors affecting reaction control and polymer properties in the ring-opening polymerisation of cyclic esters / Wimol Saiyasombat / 1999 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers
Polyesters
Esters
2 A Study of the molecular design and synthesis of biodegradable modified polyesters = การศึกษาการออกแบบขั้นโมเลกุลและการสังเคราะห์มอดิฟายด์พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ / Chommanad Sawadeemit. / 1993. /Full Text
Subject
Polymerization.
Polyesters -- Biodegradation.
Polymers -- Structure.
Molecular structure.
3 A Study of the reaction profile in the bulk polymerization of L-lactide / Butsakorn Waraegsiri / 2002 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers -- Biodegradation
Monomers
Chemical reaction, Rate of
4 An Investigation into the structure-property relationship in styrene-acrylonitrile copolymers = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และสมบัติในสไตรีน-อะคริโลไนไตรโคโพลิเมอร์ / Tiwaporn Siriwittayakorn. / 1987. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Chemistry, Organic -- Synthesis.
Styrene.
5 Biodegradable polyesters used in medical applications : a study of polyhydroxybutyrate and its copolymers = พอลิเอสเตอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพซึ่งใช้ประยุกต์ทางการแพทย์ การศึกษาพอลิไฮดรอกซีบิวที่เรตและโคพอลิเมอร์ / Warunee Manowanna. / 1990. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Polyesters.
Polyhydroxybutyrate.
6 Copolymerization studies of methyl methacrylate-styrene and acrylonitrile-styrene / Kasem Piritaburana / 1978 /Full Text
Subject
Polymerization
Methyl methacrylate-styrene
Acrylonitrile-styrene
7 Development of novel polymeric micelles as drug delivery systems for curcumin = การพัฒนาพอลิเมอริคไมเซลล์ชนิดใหม่เพื่อเป็นระบบนำส่งยาสำหรับเคอร์คิวมิน / Ornchuma Naksuriya / The 2015 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Polymerization
Drug delivery devices
8 Electropolymerization of conjugated polymer networks through a polymer precursor route using layer-by-layer films deposition = อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชันของโครงข่ายพอลิเมอร์แบบสังยุคผ่านทางสารพอลิเมอร์ต้นตอโดยการเคลือบเป็นฟิล์มแบบชั้นต่อชั้น / Paralee Waenkaew / 2007 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Polymers
Polymers and polymerization -- Analysis
9 Kinetics studies of the Ring-opening polymerisation of D-Lactide using a novel soluble tin(II) n-Butoxide as Initiator = การศึกษาจลนพลศาสตร์ของพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของดี-แลกไทด์โดยใช้ทิน(II) เอ็น-บิวทอกไซด์ที่ละลายได้ตัวใหม่เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยา / Jeerawan Kaewkanta / 2013 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers
10 Mechanistic studies of the synthesis via crysplate polymerisation and structure-property relationships in polycarbonated = การศึกษากลไกของปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซซันแบบคริสเพลตและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติกับโครงสร้างในโพลีคาร์บอเนต / Wachirapan Pattanachot / 1988 /Full Text
Subject
Polymers and polymerization
Polycarbonates
Polymers and polymerization -- Mechanical properties
11 Microstructure determination in styrene-acylonitrile random copolymers = การหาโครงสร้างย่อยของสไตรีนอคริโอไนไตรล์ แรนดอมโคโพลิเมอร์ / Mangkorn Srisa-Ard. / 1989 /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Styrene-acrylonitrile.
12 Molecularly imprinted polymer for separating by- products from diketopiperazines synthesis = พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสาหรับการแยกผลพลอยได้ออกจากการสังเคราะห์ไดคีโตพิเพอราซิน / Subin Jaita / 2010 /Full Text
Subject
Polymerization -- Synthesis
Polymer -- imprinted
13 Novel initiators for Ring-opening polymerisation of cyclic esters for use as absorbable surgical sutures = ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิดใหม่สาหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์เพื่อใช้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม / Sujitra Ruengdechawiwat / The 2015 /Full Text
Subject
Polymerization
Biodegradation
14 Polymer-polymer compatibility studies in polymer blends = การศึกษาการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ในพอลิเมอร์ / Tawatchai Puviwattana. / 1988. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Polymer melting.
15 Production of water-absorbent pulp / Anuruck Kanploy. / Gradate 1992. /Full Text
Subject
Graft copolymers.
Polymerization.
Absorbent paper.
16 Structural design and synthesis of some modified Poly(2-Hydroxyethyl Methacrylate) hydrogel copolymers for use as temporary skin substitutes / Achara Jongautchariyakul / 1998 /Full Text
Subject
Polymerization
Colloids
Skin
Substitute products
17 Studies of the preparation and properties of polymer blends = การศึกษาวิธีการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ / Sakda Chaivooth. / 1989. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
18 Synthesis and characterisation of crosslinked poly(L-lactic acid) for use as a bone fixation device in orthopaedic surgery / Preeyaporn Sukunthanon / 2001 /Full Text
Subject
Polymerization
Crooslinked polymers
Crosslinking (Polymerization)
Bones -- Surgery
19 Synthesis and characterisation of L-Lactide-E-Caprolactone copolymers for use in surgery / Kanarat Na-Lampang / 1997 /Full Text
Subject
Polymerization
Surgery
Chemistry, Organic -- Synthesis
20 Synthesis and microstructural characterization of poly (L-lactide-co-E-caprolactone) copolymers with different molecular architectures = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างจุลภาคของพอลิ (แอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน) โคพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่แตกต่างกัน / Piyanan Tangvenichcharoensuk / 2005 /Full Text
Subject
Materials -- Microscopy
Microstructure
Polymerization
Chemistry, Organic -- Synthesis


Page : 1 2