ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Polymer -- imprinted

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecularly imprinted polymer for separating by- products from diketopiperazines synthesis = พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสาหรับการแยกผลพลอยได้ออกจากการสังเคราะห์ไดคีโตพิเพอราซิน / Subin Jaita / 2010 /Full Text
Subject
Polymerization -- Synthesis
Polymer -- imprinted


Page : 1