ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Plasmodium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Construction of random mutant library of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase and its use for study of evolution of antifolate resistance in plasmodium berghei model = การสร้างห้องสมุดกลายพันธุ์แบบสุ่มของยืนไดโฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเชื้อ plasmodium falciparum และ การใช้เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการดื้อยาแอนติโฟเลทโดยใช้เชื้อ plasmodium berghei / Wachiraporn Tipsuwan / 2012 /Full Text
Subject
Plasmodium
Malaria -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
2 Effect of a novel iron chelator, 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one, and green tea extract on plasmodium spp. growth inhibition = ผลของยาขับเหล็กตัวใหม่ 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one และสารสกัดชาเขียวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียม / Phitsinee Thipubon / The 2014 /Full Text
Subject
Plasmodium falciparum
Clinical biochemistry
3 Generation of plasmodium berghei expressing plasmodium vivax dihydrofolate reductase-thymidylate synthase enzyme for antifolate screening = การสร้าง Plasmodium berghei ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเคส - ไธมิดิเลตชินเธสของเชื้อ Plasmodium vivax สำหรับการคัดกรองยาแอนติโฟเลต / Voravuth Somsak / 2011 /Full Text
Subject
Plasmodium berghei
Tetrahydrofolate Dehydrogenase
Thymidylate Synthase
Plasmodium vivax
Folic Acid Antagonists
4 Investigation of chemical constituents and biological activities of chromolaena odorata = การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาบเสือ / Nisit Pisutthanan / 2005 /Full Text
Subject
Plants, Medicinal -- chemistry
Medicinal plants
Chromolaena adorata
Plasmodium falciparum
5 Isolation, structural modification and antimalarial activity of bioactive compounds from Picrasma javanica Bl. / Chalerm Saiin / 2004 /Full Text
Subject
Picrasma javanica
Antimalarials
Plasmodium falciparum
Medicinal plants
6 Production and characterization of recombinant methionine synthase of plasmodium falciparum = การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของรีคอมบิแนนท์เมไธโอนีน ซีนเธสของพลาสโมเดียม ฟาซิพาลัม / Kitsanapong Reaksudsan / 2013 /Full Text
Subject
Biochemistry
Plasmodium falciparum
Biochemistry
Plasmodium falciparum
7 Proteomic and transcriptomic analyses of salivary glands of Anophesles campestris-like mosquito, a potential vector of Plasmodium vivax = การวิเคราะห์โปรตีโอมและทรานสคริปโดมของต่อมน้ำลายยุง Anophesles campestris-like ที่มีศักยภาพเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรีย Plasmodium vivax / Sriwatapron Sor-suwan / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Salivary Glands
Anophesles
Plasmodium vivax
8 Study of malaria antigens (plasmodium falciparum) obtained from the in vitro cultivation = การศึกษามาเลเรียแอนติเจน (พลาสโมเดียม ฟัลซีปารัม) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง / Pongsuwan Srisuwan / 1982 /Full Text
Subject
Malarial fever -- --Immunological aspects
Parasitological research
Dissertations, academic -- Parasitology
Antigens -- Blood
Plasmodium falciparum
Malaria -- Blood


Page : 1