ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 39 รายการ จากคำว่า Plants, Medicinal

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Hypoglycemic action of some medicinal plants in normal and alloxan diabetic rats = การออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลของพืชสมุนไพรบางชนิด ในหนูปกติและหนูที่ทำให้เป็นเบาหวานด้วยอัลลอคซาน / Aunggul Poatphrommanee. / 1989. /Full Text
Subject
Hypoglycemic agents.
Herbs -- Therapeutic use
Diabetes
Materia medica, Vegetable
Medicinal plants
Dissertations, academic -- Biochemistry
Diabetes mellitus, experimental
Plants, medicinal
Animals, laboratory -- Rats
22 Identification of actyive compounds in ginger extract that inhibits telomerase expression and activity = การพิ สูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์จากขิงที่ยับยั้งการแสดงออกและการทำงานของเทโลเมอเรส / Navakoon Kaewtunjai / 2011 /Full Text
Subject
Ginger
Plants, medicinal (Ginger)
Telomerase
23 Identification of phytochemical and molecular investigation on action of khruea khao khlon (Dregea volubilis) root extract on articular chondrocyte metabobha = การระบุสารพฤกษเคมีและการตรวจสอบฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารสกัดจากรากต้นเครือเขาคลอนที่มีต่อเมแทบอลิซึมของเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ / Akanit Itthiarbha / 2012 /Full Text
Subject
Plants, Medicinal (Dregea volubilis)
Dissertations, academic -- Biochemistry
24 In vitro investigation of chondroprotective activity of active compounds isolated from zingiber cassumunar roxb = การสืบค้นฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนในหลอดทดลองของสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากไพล / Rujirek Chaiwongsa / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, Medicinal (Zingiberaceae)
Zingiberaceae
Medicinal plants
Bioactive compounds
25 Induction of cell cycle arrest for enchancing anti-tumor activity of Centella asiatica extract in colon adenocarcinoma cells = การเหนี่ยวนำการหยุดชะงักวัฏจักรของเซลล์เพื่อเสริมฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดบัวบกในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ / Piyawan Bunpo / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Centella asiatica
Colonic neoplasms
Anticarcinogenic agents
26 Investigation of chemical constituents and biological activities of chromolaena odorata = การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาบเสือ / Nisit Pisutthanan / 2005 /Full Text
Subject
Plants, Medicinal -- chemistry
Medicinal plants
Chromolaena adorata
Plasmodium falciparum
27 Mechanistic studies of glutinous purple rice extracts (Oryza sativa L. var. indica) on Diethylnitrosamine induced mutagenesis in rats = การศึกษากลไกของสารสกัดข้าวก่ำต่อการกลายพันธุ์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนในหนู / Paweena Sankam / Chaing Mai Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Oryza sativa
Diethylnitrosamine
Plants, Medicinal (Oryza sativa L. var. indica)
Plant Extracts (Oryza sativa L. var. indica)
28 Modulating effect of Stemona tuberosa Lour. extract on P-Glycoprotein and MRP-1 activities in Multridurug resistant cancer cells / Sikhorn Siwanon / 2005 /Full Text
Subject
Antineoplastic agents
Drug resistance in cancer cells
Multidrug resistance
Cancer -- Chemotherapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Stemona tuberosa lour
P-glycoprotein
Drug resistance, multiple
29 Mosquito repellency of volatile oils derived from plants = ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากพืช / Kittichai Kamsuk / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils volatile
Aedes
Plants, medicinal
30 Pharmacokinetics of ganoderic acids A and F after oral administration of ling zhi preparation in healthy thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟ หลังการรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Sasinun Sadja / 2011 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Plants, Medicinal
Heptanoic Acids
ganoderic acid A
ganoderic acid F
Drug, Chinese Herbal (ling zhi)
31 Possible mechanism of inhibition of aflatoxin-B1 mutagenesis by Thai medicinal plant,murdannia loriformis and alpinia galanga = กลไกการยับยั้งการกลายที่เกิดจากอะฟลาทอกซินบีหนึ่งที่อาจเป็นไปได้โดยสมุนไพรไทย : หญ้าปักกิ่งแลพข่า Tawee rearungchom / Tawee Rearungchom / 1993 /Full Text
Subject
Mutagenesis
Mutagenicity testing
Aflatoxins
Medicinal plants -- Thailand
Dissertations academic -- Biochemistry
Affatoxin B1
Mutation
Plants, medicinal
32 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research
33 The Pharmacological activities of 5, 7-Dihydroxyflavanone from Boesenbergia Pandurata (roxb.) schltr = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน จาก Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. / Napawan Manyom. / 1993 /Full Text
Subject
Herbs -- --Therapeutic use.
Materia medica, Vegetable.
Medicinal plants.
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Flavanones
5,7-dihydroxyflavanone
34 การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) ในหนูขาว / วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ใบรางจืด
สารพิษ
หนูขาว
สมุนไพร
Toxicity test
Plants, medicinal (Rang Jert)
Dissertations, academic -- Toxicology
35 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดใบราตรีต่อบริเวณปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว = A Pharmacological study of the effects of ratree (Cestrum nocturnum Linn.) leaves extracts on neuromuscular synapse in ratrs / สิริพันธ์ ธนุษย์พงษ์ / 2526 /Full Text
Subject
เภสัชวิทยา -- วิจัย
ราตรี -- การทดลอง
สมุนไพร -- การทดลอง
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Animals laboratory -- Rats
36 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบรางจืด = The pharmacological studies of rang jert leaves / วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ / 2523 /Full Text
Subject
รางจืด -- วิจัย
ใบรางจืด -- วิจัย
สมุนไพร -- วิจัย
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Thunbergia laurifolia linn
37 ผลการรักษาด้วยการกินยาและการกินยาร่วมกับการนวดประคบสมุนไพรต่ออาการปวดในผู้ป่วยทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ = Effects of oral medication and oral medication combined with herb ball massage on pain in patients with musculoskeletal disorders / ชัยวุฒิ อาจการ / 2549 /Full Text
Subject
Massage
Plants, Medicinal
การนวด
สมุนไพร
กล้ามเนื้อ
38 ผลของเลคตินจากผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยต่อการดูดซึมกลูโคสในหนูโดยวิธีกลับลำไส้ = Effect of lectin from Thai herbal products on glucose absorption in rat by everted gut methode / ภาวิณี ทองศรีสมบูรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxciology
Plants, medicinal
Lectins
Glucose
39 สมุนไพรกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชนบทของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ชาญพงษ์ ถูกจิตร์ / 2542 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- พะเยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Plants, Medicinal -- Phayao
Rural population -- Phayao


Page : 1 2