ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Pigments

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of carotenoid pigments from Rhodotorula rubra and Leucaena leucocephala on colour change of fancy carp (Cyprinus carpio Linn.) = ผลของรงควัตถุแคโรทีนนอยด์ที่ได้จาก Rhodotorula rubra และใบกระถินต่อการเปลี่ยนสีของปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio Linn.) / Nuttaporn Chanchay / 2004 /Full Text
Subject
Carotenoid
Pigments
Leucaena
2 Electrocoagulation of some coluring matters in aqueous alcoholic = การจับก้อนสารสีบางชนิดด้วยไฟฟ้าในสารละลายแอลกอฮอล์ผสมน้ำและการประยุกต์ / Kanlaya Jumpatong / 2008 /Full Text
Subject
Alcohols
Electrocoagulation
Pigments
3 Exhaustive separation of fibroin, sericin and pigments from yellow Thai silk cocoon = การแยกไฟโบรอิน เซริซิน และสารสี ออกให้หมดจาก รังไหมไทยสีเหลือง / Ruchira Pinkaew / 2011 /Full Text
Subject
Fibroin
Sericin
Pigments
Silk
4 Factors influencing color formation of some terary complexes of fluoride, metals and alizarin fluorine blue = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีของสารเชิงซ้อนเทอร์นารีบางชนิดของฟลูออกไรด์โลหะ และอะลิซารินฟลูออรีนบลู / Nipon Suyao / 2008 /Full Text
Subject
Pigments
Color
5 Natural pigments from microorganisms and their applications / Siriwan Wichai / 2003 /Full Text
Subject
Pigments
Microorganisms
6 Production of Natural Pigments by Cultures of Roots of Morinda angustifolia Roxb. and Leaves of Indigofera tinctoria Linn. = การผลิตสารสีธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์รากยอป่าและใบคราม / Paitoon Aobchey / 2007 /Full Text
Subject
Pigments, Biology
Pigments


Page : 1