ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า Physics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 3D shear wave velocity model across Thailand using surface wave inversion of ambient seismic noise = แบบจำลองความเร็วคลื่นเฉือนสามมิติบริเวณประเทศไทยโดยการผกผันคลื่นผิวดินของสัญญาณรบกวนคลื่นไหวสะเทือนล้อมรอบ / Pariyakorn Petkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Geological modeling
Geophysics
Vibration
2 A Sequence stratigraphic framework of the prograding facies in the Northern Taranaki Basin, New Zealand = การลำดับชั้นหินของชุดตะกอนลาดไหล่ทวีปในแอ่งทารานากิตอนเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ / Nuttakarn Panpichityota / The 2016 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Sediments (Geology) -- Analysis
Rocks, Sedimentary
Geophysics
3 Characterization and optimization of electron beam at Suriya project = การหาลักษณะเฉพาะและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของลำอิเล็กตรอนของโครงการสุริยา / Keerati Kusoljariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Electrons
Particles (Nuclear physics)
4 Correlations between in-flight particle characteristics and microstructure of ZnAll2Si arc sprayed coatings = สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของอนุภาคอินไฟต์และโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบ ZnAll2Si ที่พ่นเคลือบแบบอาร์ก / Budsarakam Phangsee / 2007 /Full Text
Subject
Microstructure
Microstructures
Particles
Particle physics
Quantum theory
5 Delineation of lithology and fluid type in hydrocarbon bearing zones using elastic impedance inversion of 3D marine seismic data, Nam Con Son Basin, South of Vietnam = การอธิบายลักษณะวิทยาหินและชนิดของของเหลวในชั้นกักเก็บปิโตรเลียมโดยใช้การผกผันอิมพีแดนซ์ยืดหยุ่นของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติทางทะเล แอ่งนามคอนเซิน ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม Nguyen Duy Quang / Nguyen, Duy Quang / The 2016 /Full Text
Subject
Geophysics -- Vietnam
Geophysical surveys -- Vietnam
Impedance (Electricity)
6 Deposition of metal-doped diamond-like carbon film using dual cathodic arc plasma sources = การตกสะสมของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่มีโลหะเจือโดยใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาแบบแคโธดิก อาร์กคู่ / Nitisak Pasaja / 2008 /Full Text
Subject
Physics
7 Detecting thin sedimentary strata and predicting hydrocarbon potentiality using spectral decomposition in an area of the Malay Basin, The Gulf of Thailand = การตรวจหาชั้นหินตะกอนบางและการทำนายศักยภาพด้านไฮโดรคาร์บอนโดยใช้การแยกสเปกตรัมในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย S.M. Zabir Hossain / Hossain, S.M. Zabir / 2009 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Geophysics
8 Detection of gas in sandstone reservoirs using amplitude versus offset attributes analysis in an area of Malay basin, gulf of Thailand = การตรวจหาแก๊สในชั้นหินทรายกักเก็บ โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / San Min / The 2009 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Sand -- Analysis
Geophysics
9 Development and evaluation of teaching demonstrations in thermal physics = การพัฒนาและการประเมินสื่อสาธิตการสอนในฟิสิกส์ความร้อน / Chanwit Kamcharean / The 2015 /Full Text
Subject
Physics -- Study and teaching
Heat
Teaching -- Aids and devices
10 Development of linear trap for single rubidium-85 atom loading = การพัฒนากับดักเชิงเส้นสำหรับการบรรจุอะตอมรูบิเดียม-85 เดี่ยว / Nuttanan Tanasanchai / The 2017 /Full Text
Subject
Atoms
Physics
11 Dynamic simulation and measurement of electron beam properties from photocathode RF gun of free-electron laser laboratory at Kyoto University = การจำลองทางพลศาสตร์และการวัดสมบัติของลำอิเล็กตรอนจากปืนอาร์เอฟแบบโฟโตแคโทด ของห้องปฏิบัติการวิจัยเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต / Kantaphon Damminsek / The 2016 /Full Text
Subject
Electron accelerators
Particle accelerators
Nuclear physics -- Instruments
12 Geostatistical pre-stack seismic inversion for thin-bedded reservoir characterization in arthit field, gulf of Thailand = การผกผันคลื่นไหวสะเทือนก่อนการรวมคลื่นเชิงธรณีสถิติสำหรับการหาลักษณะเฉพาะชั้นหินกักเก็บบางในแหล่งอาทิตย์อ่าวไทย / Ratchadaporn Uttareun / The 2017 /Full Text
Subject
Rocks
Geophysics
13 GPR and seismic noise suppression using singular value decomposition technique and correlate seismic result with borehole logging in Mae Sot basin = การกำจัดสัญญาณรบกวนของเรดาร์หยั่งลึกชั้นดินและคลื่นไหวสะเทือนด้วยวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้ค่าเอกฐาน และเทียบสัมพันธ์ผลคลื่นไหวสะเทือนกับข้อมูลหลุมเจาะของแอ่งแม่สอด / Ukot Charanyananda / 2013 /Full Text
Subject
Geophysical surveys -- Tak
Geophysical surveys
Geophysics
14 Gravity and aeromagnetic data interpretation of Chiang Mai Basin Northern Thailand = การแปลความหมายข้อมูลการสำรวจความโน้มถ่วง และข้อมูลการสำรวจสนามแม่เหล็กทางอากาศ ของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Jemal Ali Beshir. / Beshir, Jemal Ali. / 1993. /Full Text
Subject
Gravity.
Aeromagnetic prospecting.
Geophysics -- Thailand, Northern.
Chiang Mai Basin.
15 Hydrocarbon prediction by simultaneous inversion of seismic data set from an area in Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายไฮโดรคาร์บอนโดยการผกผันหลายชั้นจากชุดข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Wuttipong Nubanjong / 2012 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Petroleum
Geophysics
16 Hydrocarbon Seal Delineation by Pore Pressure Prediction from Reflection Seismic Data in an area of the Pattani Basin,the Gulf of Thailand = การกำหนดหินกันการรั่วซึมไฮโดรคาร์บอนโดยการทำนายแรงดันรูพรุนจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทย / Kiattisak Yodton / 2009 /Full Text
Subject
Geophysics
Pressure
17 Laboratory study of quaternary sediment resistivity related to groundwater pollution at Mea-Hia Landfill, Mueang District, Chiang Mai province = การศึกษาในห้องปฎิบัติการเพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของตะกอนควอเทอร์นารี ที่สัมพันธ์กับการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน บริเวณหลุมฝังกลบขยะแม่เหียะ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nisa Sichan / 2006 /Full Text
Subject
Electric resistance
Groundwater -- Pollution
Laboratory techniques -- Analysis
Physics
Physics -- Study and teaching
18 Laser Microvias Drilling of Thin Film Polyimides = การโคลนนิ่ง การเจาะรูขนาดจุลภาคบนแผ่นฟิล์มบางพอลิอิมายด์โดยใช้ เลเซอร์ Tawan Chokepaichitkool / Roeger, Brent / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Physics
19 Lithology delineation using post-stack stochastic seismic inversion in Tui Field, Taranaki Basin, New Zealand = การบ่งชี้ลักษณะวิทยาหินโดยใช้การผกผันคลื่นไหวสะเทือนชนิด สโทแคสติกหลังการรวมคลื่นในแหล่งทูอิแอ่งทารานากินิวซีแลนด์ Andi Alamsyah / Alamsyah, Andi / The 2017 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Rocks, Sedimentary
Geophysics
Seismic waves
20 Lithology identification and prediction through amplitude variation with offset analysis in an area of the malay basin, gulf of Thailand = การระบุและการทำนายวิทยาหินจากการวิเคราะห์การแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในบริเวณหนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย Jerreh Borrow / Borrow, Jerreh / 2008 /Full Text
Subject
Geophysics
Physics
Science


Page : 1 2 3