ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Physical fitness

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of appropriate proportion of carbohydrate and fat on endurance in rats / Opor Veerapun / 2000 /Full Text
Subject
Carbohydrates
Food -- Carbohydrate content
Fat
Food -- Fat content
Physical fitness
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Physiology
Carbohydrates
Fats
Animals, laboratory -- Rats
2 Effects of physical fitness on sweating in prepubrtal boys = ผลของสมรรถภาพทางกายต่อการหลั่งเหงื่อในเด็กชายก่อนเข้าสู่วัยรุ่น / Sirijit Chorsuwan / Chiang Mai Gradute Shcool 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Sweating
Physical Fitness
3 Physical performance in hemodialysis patients with Restless Legs Syndrome = สมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยที่ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ที่มีกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข / Jiraporn Chittrakul / 2011 /Full Text
Subject
Physical fitness
Patients -- Rehabilitation
Kidneys -- Diseases
4 The Effects of pilates training on flexibility, lumbo-pelvic movement control, and stress in healthy subjects = ผลของการฝึกแบบ Pilates ต่อความยืดหยุ่น การควบคุมการเคลื่อนไหวบริเวณบั้นเอวและอุ้มเชิงกราน และความเครียดในคนสุขภาพดี / Sureeporn Phrompaet / 2006 /Full Text
Subject
Pilates method
Exercise
Physical fitness
Exercise movement techniques
5 ผลการฝึกแบบ Interval training ต่อความเร็วในการพายเรือคยัคของนักกีฬาเรือพายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Effect of interval training on speed in Kayaking of Chiang Mai youth canoeing athletes / ฤทัยรัตน์ แสนปวน / 2551 /Full Text
Subject
Physical fitness
Exercise
Athletes
เรือ
การเดินเรือ
การฝึกกีฬา
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
นักกีฬา -- เชียงใหม่
6 ผลการฝึกแผ่นยางยืดร่วมกับพลัยโอเมตริกต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อ = Effects of combining elastic resistance and plyometric training on leg strength and power in sepaktakraw players / ฐิติมา ธิใจเงิน / 2552 /Full Text
Subject
Physical fitness
Muscle strength
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
การบริหารยืดเส้น
กำลังกล้ามเนื้อ
เซปักตะกร้อ
7 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบมือบนเหนือศีรษะ = Effect of plyometric training on accuracy in a volleyball over-hand serving / วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Muscle strength
Physical Fitness
วอลเลย์บอล
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
8 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อระบบพลังอนากาศนิยมในนักกีฬาเรือ 5 ฝีพาย = The effect of plyometric training on Aerobic lactic system in five rowing athlete / ยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การแข่งเรือ -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
Physical fitness
Exercise
Athletes
9 ผลการออกกำลังกายในน้ำต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี = Effects of aquatic exercise on physical fitness of under 12 year old male football players / รชฏ หมอศาสตร์ / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Physical Fitness
การออกกำลังกายในน้ำ
นักกีฬา
10 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
สมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Exercise -- In old age
Physical fitness -- In old age
11 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผู้สูงอายุ / อัญชลี กลิ่นอวล / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Physical fitness -- in old age
Health promotion -- in old age
12 ผลเชิงเปรียบเทียบของการฝึกพลัยโอเมตริกกับการฝึกความมั่นคงของลำตัวร่วมกับการฝึกเทควันโดที่มีผลต่อเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในท่าหมุนตัวเตะเฉียงของผู้เล่นกีฬาเทควันโด = Comparative effects of plyometric training and trunk stabilization along with Taekwondo training on response time of the movement in turning round kick position of Taekwondo players / จตุพล ยอดอัญมณีวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
การออกกำลังกาย
เทควันโด -- การฝึก
Physical fitness
Exercise
Athletes


Page : 1