ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Pharmacists

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประมาณความต้องการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2553-2572 โดยวิธีพลวัตระบบ = Demand forecasting of pharmacy technicians in 17 Northern provinces in the year 2010-2029 by system dynamics / ณิชา สุริยากานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
Pharmacists
Medical personel
เภสัชกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
2 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเภสัชกรที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 = A Comparison of competencies between hith - and low - successful pharmacists who are competent officers of the Food Act B.E. 2522 / พัชรา ถาวระ / 2543 /Full Text
Subject
เภสัชกร
อาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Pharmacists -- Life skills
Government -- Officials and employees
3 ความร่วมมือของเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพในการจัดการระบบการติดตามการให้ยาที่ต้องระมัดระวังสูงของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Collaboration of pharmacists and health care team on the management of high alert drug monitoring system for inpatient services at Sarapee Hospital, Chiang Mai Province / ศุภนิตย์ อินทารักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
Drugs -- Safety measures
Drugs -- Administration
Medication errors
Pharmacists
การใช้ยา
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
4 ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลทางคลินิกที่เกิดจากการแก้ปัญหาของเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน / รัชดา โตอนันต์ / 2548 /Full Text
Subject
Drug-related problems
Glaucoma
Pharmacists
ต้อหิน
ตา -- โรค -- การรักษาด้วยยา
5 ผลการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิบางแม่นาง = The Outcome of pharmacist participation in multidisciplinary team to develop primary health care service system for Diabetic patients at Bang Mae Nang Primary Care Unit / ศุภวรรณ กฤษณะทรัพย์ / 2549 /Full Text
Subject
Pharmacists
Pharmaceutical services
Diabetics
6 ผลของการกระตุ้นด้วยวิธีโทรศัพท์โดยเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด = The Effects of telephone reminder by pharmacist on antihypertensive drugs medication taking adherence of outpatients at Doisaket Hospital / นรรัตน์ สมเพชร / 2549 /Full Text
Subject
Pharmacists
Hypotensive agents
Hospitals -- Outpatient services -- Chiang Mai
7 อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างอำนาจในงานที่มีต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล เขตภาคเหนือตอนบน = Predictive power of perceived transformational leadership and job empowerment on pharmacists'job error in Hospitals in the Upper Northern Region / ภูริพงษ์ เจริญศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
Medical errors -- Prevention & control
Hospital pharmacies
Pharmacists
เภสัช -- ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การเพิ่มความสำคัญของงาน
การบริหารงานบุคคล
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1