ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Peptide antibiotics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Construction and expression of L-31-P113 hybrid Anti-Microbial Peptide in Escherichia Coli and anti-microbial activity testing = การสร้างและแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพลูกผสมแอล-31-พี113 ในแบคทีเรีย Escherichia coli และการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ / Manlika Wanmakok / The 2016 /Full Text
Subject
Peptide antibiotics
Peptide
Antimicrobials
2 Construction, expression and characterization of novel Protegrin-1 Dimer and LL-37Histatin-5 Hybrid antimicrobial peptides in escherichia coli = การสร้าง การแสดงออกและการศึกษาคุณลักษณะของเปปไทด์ต้านจุลชีพรูปแบบใหม่โปรเทกริน-1 ไดเมอร์ และแอลแอล-37ฮิสเทติน-5 ลูกผสมใน Escherichia coli / Santhasiri Orrapin / The 2013 /Full Text
Subject
Peptide antibiotics
Peptides
3 The Entrapment of natural peptides in nanoparticles for scar treatment = การเก็บกักเปปไทด์จากธรรมชาติในอนุภาคนาโนเพื่อใช้รักษาแผลเป็น / Charinya Chankhampan / 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Peptide antibiotics
Scars


Page : 1