ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Patient satisfaction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ ของผู้ปกครองเด็กป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร เชาวน์ลักษณ์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยนอก
การพยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Patient satisfaction
2 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลตราด / พจนี ปิติชัยชาญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตราด. หอผู้ป่วยอายุรกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย
Patient satisfaction -- Trat Hospital
Patient care -- Trat Hospital
Dissertations, academic -- public health
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Client satisfaction with outpatient departments services of San Pa Tong Hospital Client satisfaction with outpatient departments / สงบ ปันทวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
Hospitals -- Outpatient services -- Chiang Mai
Patient satisfaction
4 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตาคลี / ดวงใจ สุริยะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตาคลี
Dissertations,academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล
ความพอใจในการทำงาน
5 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / ปรียาภา ปัญควณิช / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
ความพอใจของผู้ป่วย -- เพชรบูรณ์
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
Hospital departments
6 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลในแผนกอารุรกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / ช้องมาศ จักรวิเชียร / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertation, academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล -- พิจิตร
ความพอใจในการทำงาน -- พิจิตร
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
7 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / นันทสิริ แสงสว่าง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล -- พิจิตร
ความพอใจในการทำงาน -- พิจิตร
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
8 ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา / ลลิตา กระจ่างโพธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย
ประกันสุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
บริการทางการแพทย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการทางการพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ทัศนคติต่ออนามัย
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
Health policy


Page : 1