ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Particle physics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and optimization of electron beam at Suriya project = การหาลักษณะเฉพาะและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของลำอิเล็กตรอนของโครงการสุริยา / Keerati Kusoljariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Electrons
Particles (Nuclear physics)
2 Correlations between in-flight particle characteristics and microstructure of ZnAll2Si arc sprayed coatings = สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของอนุภาคอินไฟต์และโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบ ZnAll2Si ที่พ่นเคลือบแบบอาร์ก / Budsarakam Phangsee / 2007 /Full Text
Subject
Microstructure
Microstructures
Particles
Particle physics
Quantum theory
3 Dynamic simulation and measurement of electron beam properties from photocathode RF gun of free-electron laser laboratory at Kyoto University = การจำลองทางพลศาสตร์และการวัดสมบัติของลำอิเล็กตรอนจากปืนอาร์เอฟแบบโฟโตแคโทด ของห้องปฏิบัติการวิจัยเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต / Kantaphon Damminsek / The 2016 /Full Text
Subject
Electron accelerators
Particle accelerators
Nuclear physics -- Instruments
4 Secondary particle spectra from neutron induced nuclear reaction in the 14-100 MeV region = สเปกตรัมของอนุภาคทุติยภูมิที่ปลดจากปฎิกิริยานิวเคลียร์เหนี่ยวนำโดยนิวตรอนในช่วงพลังงาน 14-100 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ / Udomrat Tippawan / 2004 /Full Text
Subject
Particles (Nuclear physics)
Nuclear reaction


Page : 1