ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Palliative care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of the enhancing wisdom through Buddhist doctrine program on hope and coping in terminally III cancer persons = ผลของโปรแกรมส่งเสริมปัญญาตามหลักพุทธธรรมต่อความหวังและการเผชิญปัญหาในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย / Araya Jeranukul / 2014 /Full Text
Subject
Wisdom
Buddhist doctrines
Hope
Neoplasms
Palliative care
2 การแจ้งข่าวร้ายในการดูแลแบบประคับประคอง : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Breaking bad news in palliative care : integrative review / กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี / มหาวิทยลัย 2557 /Full Text
Subject
Palliative care
Evidence -- based practice
3 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผุ้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต = Systematic review on palliative care practices for end of life patients in intensive care unit / เกษร เกตุชู / 2557 /Full Text
Subject
Palliative care
Terminal care
Intensive care units
4 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : รายงานการวิจัย / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Palliative care
Terminal care
Intensive care unit
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ในแผนกไตเทียม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guielines for palliative care in patients with end stage renal disease in hemodialysis department, Chiangmai Ram hospital, Chiang Mai province / ดาราลักษณ์ วังคะวงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
Kidney diseases
Palliative care
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชนแม่ทา จังหวัดลำพูน = Situational analysis of palliative care for older persons with wnd stage cancer in Maetha community, Lamphun province / อุบลกาญจน์ จินดามงคล / 2556 /Full Text
Subject
Aging
Neoplasms
Palliative care
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลประคับประคองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of palliative care among older persons with end stage colon cancer, Lampang hospital / ธมนพัชร ศิริกาญจนางกูร / 2556 /Full Text
Subject
Colonic neoplasms
Aging
Palliative care
8 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Clinical situational analysis of managment for end of life care at medical sub intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Palliative care
Terminal care
9 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง = Knowledge, attitudes, and practices among health care personnel pertaining to terminal care for older patients with chronic illness / พัชรี เรือนศรี / 2556 /Full Text
Subject
Palliative care
Terminal care
Chronically ill


Page : 1