ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 19 รายการ จากคำว่า Pain management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Self-management among adults with chronic low back pain: a causal model = การจัดการตนเองในผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง: แบบจำลองเชิงสาเหตุ / Benyapa Prompuk / The 2017 /Full Text
Subject
Chronic low back pain
Self management
2 การจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parental pain magement in post-operative pediatric patients and related factors / รุ่งนภา คำฮ้อย / มหาวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Child
Postoperative care
Fathers
Mothers
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pain management among elders with peripheral arterial disease, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สิวลี ลือชัย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตับ
ผู้สูงอายุ -- โรค
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
Aging
Vascular diseases
4 การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพพยาบาลที่หน่วยตรวจฉุกเฉินในการจัดการความปวด = Development and testing of the emergency department nurses' capacity enhancing program on pain management / อรรธางค์ ปัญญางาม / ม 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing pain management guidelines in patients with cancer, Chiangrai regional hospital / อรอนงค์ วงศ์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Patients
Neoplasms
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for pain management among elderly undergone total knee arthroplasty, Chiangrai Prachanukroh hospital / พัทยา แผ่นชัยพรม / 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Elderly
Osteoarthritis -- surgery
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการ ความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among patients with Cardiac Surgery, Thoracic and Cardiovascular Stepdown Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital จงกล ต้อยมาเมือง / จรรยา หมื่นรังษี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
Pain management
Heart surgery
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among critically Ill patients in surgical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุภาภรณ์ บุณโยทยาน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลลำพูน = Effectiveness of implementing clinical practice guideline for pain management among normal Parturients, Lamphun hospital / ทัศนีย์ ศรีสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
Pain management
Labor
10 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among trauma persons in accident and emergency department, Kamphangphet hospital / สุคนธา จิ๋วนารายณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
11 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บในหน่วยงานอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among trauma in accident and emergency department, Maesot hospital, Tak province / นุชนภา สุวรรณจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
12 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guideline for pain management in trauma patients, Nakornping hospital, Chiang Mai province / นงลักษณ์ อนันต์ประดิษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Patients
13 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management in critically ILL patients, general intensive care unit, Lampang hospital / พนารัตน์ ปะละ / 2555 /Full Text
Subject
Pain management
14 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among neurosurgical patients, general neurosurgery ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / หทัยรัตน์ ใจวังเย็น / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Neurosurgery
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guideline implementation for pain management among elderly after major surgery, male surgical ward 1, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ธิดา ประภาวิทย์ / 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Aging
Post operative
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
16 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among elders with post hip operation, orthopaedics ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / พรรณงาม พิมพ์ชู / 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Aging
Hip fractures -- in old age
17 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain Management
Massage
Abdomen -- Surgery
18 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอาการเจ็บอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย = Effects of a self-management promoting on health behaviors and chest pain among myocardial infraction patients / เชิญขวัญ อินทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Self -- management
Health behavior
Chest pain
Myocardial infraction
19 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลการจัดการความเจ็บปวดด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดและความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งหน่วยระงับปวด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of the information self-pain management providing program on pain and satisfaction among cancer patients at pain clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จิรามาศ ชูทองรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain management


Page : 1