ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Oxygen

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of bod reduction efficiency by using bacteria from different surface waters in Chiang Mai province / Nutchanat Chamchoi / 2000 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment
Bacterial pollution of water -- Chiang Mai
Biochemical oxygen demand
Water -- Dissolved oxygen
Microorganisms -- Dispersal
Water -- Microbiology
2 Comparison of Clinical Effects and Satisfactions Between Two Different Administrative Techniques of Nitrous Oxide Oxygen Inhalation Sedation = การเปรียบเทียบผลทางคลินิกและความพึงพอใจระหว่างวิธีการให้ยาที่แตกต่างกันสองวิธีของการใช้ไนตรัสออกไซด์ออกซิเจน เป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดม / Sivaporn Kulpavaropas / The 2013 /Full Text
Subject
Nitrous oxide
Anesthetics
Oxygen
3 Molecular mechanisms of bata-defensins and LL-37 on cyclooxygenase pathway in human gingival fibroblasts = กลไกระดับโมเลกุลของบีตา-ดีเฟนซินส์และแอลแอล-37ต่อวิถีไซโคลออกซิจีเนสในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ / Pareena Chotjumlong / 2013 /Full Text
Subject
beta-Defensins
Cyclooxygenase 2
Fibroblasts
Dissertations, academic -- Biochemistry
Molecules
4 Prognostic value of cyclooxygenase-2 (COX-2) protein expression in Thai patients with stomach cancer and colorectal cancer = ความสำคัญในการพยากรณ์โรคของระดับการแสดงออกโปรตีน Cyclooxygenase-2 (COX-2) ในคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Seksan Sangkhasard / 2003 /Full Text
Subject
Cyclooxygenase
Stomach neoplasms
Colorectal neoplasms
5 Synthesis of high purity Calcium Peroxide for use as Oxygen releasing material = การสังเคราะห์แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้เป็นวัสดุปลดปล่อยออกซิเจน / Pongpen Kaewdee / The 2016 /Full Text
Subject
Calcium Peroxide -- Synthesis
Chemistry, Analytic
Oxygen releasing material
6 Toxicities and oxidative stress after subchronic low carbon monoxide exposure in rats = ความเป็นพิษและภาวะออกซิเดทีฟสเตรสหลังการได้รับก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ ระดับต่ำแบบกึ่งเรื้อรังในหนูขาว / Supawatchara Singhatong / 2004 /Full Text
Subject
Oxygen -- metabolism
Oxygen -- toxicity
Dissertations, academic -- toxicology
Oxidative stress
Carbon monoxide -- toxicity
7 การวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดโดยวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมแบบ Queen's College Step Test = Meaurement of maximum oxygen consumption using direct method and Queen's College Step Test indirect method / เจษฎา ธีรวิศิษฏ์กุล / 2555 /Full Text
Subject
Breath Tests
Oxygen
ออกซิเจน
8 เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้อากาศภายในห้อง การให้ออกซิเจนที่มีอัตราไหล 5, 10, และ 15 ลิตรต่อนาที ร่วมกับการทำให้ปอดขยายตัวภายหลังการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ / วัลภา คุณทรงเกียรติ / 2532 /Full Text
Subject
ออกซิเจน
การหายใจ
เลือด
Dissertations, Academic -- Nursing
Oxygen
Suction
9 ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / นิตยา ว่องกลกิจศิลป์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ออกซิเจน
ท่านอน
Dissertations, Academic -- Nursing
Lying/Oxygen/Thoraeic surgery
10 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of home cardiac rehabilitation on peak oxygen uptake and quality of life among persons with coronary artery disease / ผาสุข แก้วเจริญตา / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Oxygen
Quality of life
Coronary disease
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- ผู้ป่วย
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ


Page : 1