ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Oxidation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidant activity and preparation of Butea monosperma flowers extract nanoparticles = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และการเตรียมอนุภาคนาโนของสารสกัดดอกทองกวาว / Phunsuk Anantaworasakul / The 2011 /Full Text
Subject
Antioxidants
Extracts
Nanoparticles
Oxidation
2 Antioxidation activity of some marine algae from the Gulf of Thailand and the application in cosmeceutical product = กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายทะเลบางชนิดจากอ่าวไทยและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง / Walailuck Boonchum / 2011 /Full Text
Subject
Marine algae
Oxidation
Cosmetics
3 Antioxidative and Antihypertensive Activities of Gracilaria fisheri Xia & Abbott = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและลดความดันโลหิตสูงของสาหร่ายทะเลสีแดง / Uten Jumjai / 2010 /Full Text
Subject
Marine algae
Oxidation
Blood pessure
4 Characteristics and gas sensing properties of zinc titanate nanostructures synthesized by thermal oxidation method = ลักษณะเฉพาะและสมบัติการตรวจจับแก๊สของโครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนต สังเคราะห์โดยวิธีออกซิเดชันด้วยความร้อน / Theerapong Santhaveesuk / 2012 /Full Text
Subject
Gases
Nanostructures
Oxidation
Heat
5 Contributions of caffeic acid and its derivatives to antioxidation, micrisomal enzyme activities and toxicity on human liver cells = การมีส่วนร่วมของกรดคาเฟอิกและอนุพันธ์ในการต้านออกซิเดชันกิจกรรมของเอนไซม์ไมโครโซมและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับมนุษย์ / Churdsak Jaikang / The 2011 /Full Text
Subject
Caffeic acid
Oxidation
Liver
6 Development of an enzymatic method for the determination of phenolic compounds using peroxidase from coccinia grandis voigt = การพัฒนาวิธีทางเอนไซม์สำหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยการใช้เพอร์ออกซิเดสจากตำลึง / Sombat Kongwithtaya / 2010 /Full Text
Subject
Phenol oxidase
Plant enzymes
Oxidation
7 Development of catalyst for toluene oxidation and microwave-assisted synthesis of polycarboxylate Ligands containing 1,3,5-trizaine core = การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสาหรับการออกซิไดส์โทลูอีนและการสังเคราะห์โดยใช้ไมโครเวฟ ช่วยของลิแกนด์พอลิคาร์บอกซิเลทที่มี 1,3,5-ไทรอะซีนเป็นโครงสร้างหลัก / Weeranuch Karuehanon / The 2012 /Full Text
Subject
Oxidation
8 Development of green oxidation reactions using amine N-Oxide as Oxidizing Agents = การพัฒนาปฏิกิริยาออกซิเดชันสะอาดโดยใช้เอมีนเอ็น-ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ / Bannarak Khumraksa / The 2015 /Full Text
Subject
Oxidation
Microwaves
Chemistry, Physical and theoretical
9 Development of green robusta coffee bean (Coffea canephora) extract loaded in nanostructured lipid carriers with antioxidant activity and increasing skin permeation = การพัฒนาตำรับอนุภาคนาโนจากไขมันแข็งที่กักเก็บสารสกัดเมล็ดกาแฟ โรบัสต้าดิบที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง / Nichcha Nitthikan / The 2018 /Full Text
Subject
Plant extracts
Oxidation
Nanoparticles
Antioxidants
Coffee
Nanomedicine
10 Effects of gaseous chlorine dioxide fumigation on oxidative damage and antioxidant defense system involved in pericarp browning during storage of Longan fruit cv. Daw = ผลของการรมด้วยก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ต่อความเสียหายจากออกซิเดชันและระบบป้องกันแอนติออกซิแดนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเปลือกสีน้ำตาลระหว่างการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอ / Warunee Chomkitichai / The 2014 /Full Text
Subject
Oxidation
Antioxidants
Longan
11 Growth of Titanium Dioxide nanowires and Tungsten Oxide nanobelts synthesized by thermal Oxidation under Ethanol vapor = การปลูกเส้นลวดนาโนไทเทเนียมออกไซด์และเข็มขัดนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยออกซิเดชันความร้อนภายใต้ไอเอทานอล / Suphaporn Daothong / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanotechnology
Titanium dioxide
Tungsten
Oxidation
12 Oxidation reaction of primary alcohols employing hydrogen peroxide solution / Anongnuch Tianwiboon / 2003 /Full Text
Subject
Oxidation
Alcohols -- Analysis
Hydrogen peroxide
13 Reduction of trihalomethane formation and detoxification of microcystins in tap water by ozonation process = การลดการเกิดสารพิษไตรฮาโลมีแทนและการขจัดพิษของไมโครซิสตินในน้ำประปาโดยกระบวนการโอโซเนชัน / Orapin Thapsingkaew / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Trihalomethane
Microcystis
Oxidation -- Reduction
Ozone
14 Structures and properties of aluminum doped zinc oxide transparent conductive thin films prepared by sputtering technique = โครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางตัวนำโปร่งใสซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมเตรียมโดยเทคนิคสปัตเตอร์ / Thanaporn Tohsophon / 2006 /Full Text
Subject
Electronics -- Materials
Thin films
Metallic oxides
Metals -- Anodic oxidation
15 Synthesis and characterization of Magnesium Oxide by Microwave-assisted thermal oxidation for dye-sensitized solar cell and photocatalytic applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของแมกนีเซียมออกไซด์โดยการออกซิเดชันเชิงความร้อนที่ใช้ไมโครเวฟช่วยสำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง / Sanpet Nilphai / The 2014 /Full Text
Subject
Magnesium Oxide -- Synthesis
Oxidation
Solar cells
Microwaves
16 Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Tetrapod network by microwave-assisted thermal oxidation for gas sensor applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงข่ายเตตระพอดซิงก์ออกไซด์โดยออกซิเดชันเชิงความร้อนที่ใช้ไมโครเวฟช่วยสำหรับการประยุกต์เป็นตัวตรวจจับก๊าซ / Meechai Thepnurat / The 2016 /Full Text
Subject
Oxidation
Heat
Microwaves
Gas detectors
Zinc Oxide Tetrapod
17 Synthesis of copper oxide nanostructures for applications in Ethanol sensors and dye-sensitized solar cells = การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเอทานอลเซนเซอร์และแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง / Phathaitep Raksa / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Copper -- Oxidation
Ethanol
Solar cells
18 Synthesis of N-Containing polymer iron complexes for cyclohexane oxidation = การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเหล็กพอลิเมอร์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำหรับออกซิเดชันของไซโคลเฮกเซน / Chinnapat Sirathanyarote / The 2011 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Oxidation
Cyclohexane


Page : 1