ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 31 รายการ จากคำว่า Orthodontics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Longitudinal study of Chondroitin-6-sulfate levels in human gingival crevicular fluid during orthodontic canine movement = การศึกษาระยะยาวของระดับคอนดรอยอิติน-6-ซัลเฟตในของเหลวร่องเหงือกคนในระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Nikom Jaito / 2005 /Full Text
Subject
Orthodontics
Chondrogenesis
2 Clinical and Biochemical Assessments of Two Different Anterior Open Bite Treatment Modalities = การประเมินทางคลินิกและทางชีวเคมีของการรักษาฟันหน้าสบเปิดที่แตกต่างกันสองรูปแบบ / Jintana Tasanapanont / The 2017 /Full Text
Subject
Orthodontics
3 Comparison of occlusion in patients with complete unilateral cleft lip and palate after one-stage and two-stage treatment = การเปรียบเทียบการสบฟันของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบขั้นตอนเดียวและการผ่าตัดแบบสองขั้นตอน / Titika Hunpinyo / The 2010 /Full Text
Subject
Occlusion (Dentistry)
Orthodontics
4 Comparison of three dimensions of interradicular areas and cortical bone thickness in Thai patients with class I and that with class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบแบบสามมิติบริเวณระหว่างรากฟัน และความหนาของกระดูกทึบในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Nattida Khumsarn / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Orthodontics
5 Comparison of two designs of mechanics for the intrusion of six maxillary anterior teeth using mini-screw anchorage, using the finite element method = การเปรียบเทียบกลไกการเคลื่อนฟัน 2 ชนิดในการดันเข้าของฟันหน้าบน 6 ซี่ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / Suparat Sakdakornkul / 2018 /Full Text
Subject
Dental implants
Finite element method
Orthodontics
Alkaline Phosphatase
6 Effects of artificial saliva contamination on the shear bond strength of orthodontic brackets with different adhesive systems = ผลกระทบของการปนเปื้อนน้ำลายเทียมต่อกำ ลังยึดติดแบบเฉือนของแบร็กเกตจัดฟันด้วยระบบสารยึดติดต่างชนิด / Laksiree Laohanant / The 2011 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
7 Effects of continuous and interrupted orthodontic force patterns on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของแรงทางทันตกรรมจัดฟันแบบต่อเนื่องและแบบขาดช่วงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอปิโทป) ขณะเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Rattakate Threesuttacheep / 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Teeth
8 Effects of force magnitude on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของขนาดแรงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) ระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Kanlaya Insee / The 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dentistry
9 Effects of lip thickness on alveolat bone grafting outcomes in patients with complete unilateral cleft lip and palate : Finite Element Analysis = ผลกระทบจากความหนาริมฝีปากต่อผลของการปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ : ระเบียบวิเคราะห์ไฟไนท์เอลิเมนต์ / Siraseth Mongkolupatham / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Bone-grafting
Lips
Teeth -- Diseases
10 Elastic limit and force decay among three forms of orthodontic elastomeric chains / Chananya Wisuttisak / 1999 /Full Text
Subject
Orthodontics
Elastomers
Orthodontic corrective -- research
Tooth movement -- research
11 Evaluation of the magnitudes of force and patterns for the intrusion of maxillary first molar teeth with mini-screw anchorage, analyzed using the finite element method = การประเมินขนาดของแรงและรูปแบบสำหรับการดันเข้าฟันกรามแท้บนซี่ที่ 1 ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูกวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / Phanisa Pheerawanitchakun / The 2017 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental bonding
12 External apical root resorption of the maxillary incisors in orthodontic patients: Associated factors and radiographic evaluation = การละลายที่ปลายรากฟันด้านนอกของฟันตัดบนในผู้ป่วยจัดฟัน: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการประเมินทางภาพถ่ายทางรังสี / Kamonporn Nanekrungsan / The 2008 /Full Text
Subject
Dental pulp cavity
Orthodontics
13 Finite element analysis of maxillary molar distalization with distalizing force = การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ของการเคลื่อนฟันกรามบนไปด้านไกลกลางด้วยแรงที่ทำให้เคลื่อนไปด้านไกลกลาง / Hadsamanan Chalermwong / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontics
Finite element method
Molars
14 Influence of insertion angulations of miniscrew implant on the mechanical retention = อิทธิพลของมุมการปักของหลักยึดหมุดเกลียวขนาดเล็กต่อการยึดทางกลศาสตร์ / Sirinun Arunyawongsakorn / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
15 Influence of orthodontic miniscrew implant sizes and loading forces on stress distribution: Finite element method = อิทธิพลของขนาดหมุดเกลียวขนาดเล็กที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันและขนาดของแรงต่อการกระจายความเค้น: ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ / Sarinporn Torut / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
Finite element method
16 Monitoring of Alkaline Phosphatase levels around maxillary molars and miniscrew implants during odthodontic molar intrusion = การติดตามตรวจสอบ ระดับอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสรอบฟันกรามบนและวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กระหว่างการดันฟันกรามเข้าเบ้าฟันทางทันตกรรมจัดฟัน / Suwit Thaithamayanon / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Alkaline Phosphatase
17 Monitoring of chondroitin sulfate epitope (WF6 EPITOPE) levels in peri-miniscrew implant crevicular fluid under orthodontic forces = การติดตามตรวจสอบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทป (ดับเบิ้ลยูเอฟซิก อิพิโทป) ในของเหลวรอบหมุดเกลียวขนาดเล็กภายใต้แรงเคลื่อนฟัน / Imjai Intachai / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
18 Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems for Bonding Orthodontic Brackets to Porcelain Surfaces = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือน เมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวพอร์ซเลน / Ruankeaw Teepaganont / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental adhesives
Dental bonding
19 Shear bond strength of different adhesuve system for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือนเมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Kittinunt Chotikaew / The 2010 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental adhesives
Orthodontics
20 Shear bond strength of different light curing adhesive systems for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = กำลังยึดติดแบบเฉือนของระบบสารยึดติดชนิดต่างๆที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง เพื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Wimolthip Muthanont / 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances


Page : 1 2