ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Orthodontic appliances

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of biomechanical status of three orthodontic miniscrew implants using a finite element method = การวิเคราะห์ภาวะชีวกลศาสตร์ของหมุดจัดฟัน 3 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ / Rachkul Patanaporn / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Sciences
Orthodontic appliances
Dental implantation -- methods
Finite Element Analysis
2 Comparison of chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic tooth movement using self-ligating bracket system and conventional bracket system = การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6เอพิโทป) ระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างการใช้ระบบ แบรกเก็ตชนิดมัดในตัวและแบรกเก็ตแบบดั้งเดิม / Pirun Luengrojjanakul / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontic Brackets
Orthodontic appliances
3 Effects of artificial saliva contamination on the shear bond strength of orthodontic brackets with different adhesive systems = ผลกระทบของการปนเปื้อนน้ำลายเทียมต่อกำ ลังยึดติดแบบเฉือนของแบร็กเกตจัดฟันด้วยระบบสารยึดติดต่างชนิด / Laksiree Laohanant / The 2011 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
4 Influence of orthodontic miniscrew implant sizes and loading forces on stress distribution: Finite element method = อิทธิพลของขนาดหมุดเกลียวขนาดเล็กที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันและขนาดของแรงต่อการกระจายความเค้น: ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ / Sarinporn Torut / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
Finite element method
5 Shear bond strength of different light curing adhesive systems for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = กำลังยึดติดแบบเฉือนของระบบสารยึดติดชนิดต่างๆที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง เพื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Wimolthip Muthanont / 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
6 The Composition and effect of corrosin products released from magnets on viability and growth of the cultured human gingival Fibroblasts = ส่วนประกอบ และผลของสนิมแม่เหล็กต่อความมีชีวิต และการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรลาสต์เพาะเสี้ยงของเนื้อเยื่อเหงือกคน Weena Panichkul / Weena Panichakul / 2003 /Full Text
Subject
Orthodontic wires -- research
Orthodontic appliances -- research
7 The Composition and the forces generated by orthodontic magnets and commercial magnets / Waraporn Wattanakit / 2001 /Full Text
Subject
Orthodontic appliances
Magnets
Dental instruments and apparatus


Page : 1