ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Organizations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Perceived organizational support and work engagement among nurses in University hospitals of Kunming Medical University, the people's republic of China = การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และความผูกฟันในงานของพยาบาลใรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการแพทย์คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Liping Fen / Liping, Feng / 2012 /Full Text
Subject
Organizations
Nurse
2 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Organizations
3 บรรยากาศองค์การในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย / จำเลียน วงค์เทพเตียน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย. ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล -- เชียงราย
การจัดองค์การ
บรรยากาศ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nursing
4 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาลในงานการพยาบาลอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / นาฎยา อ่วมผึ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. งานการพยาบาล
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Personnel, hospital
nurses
5 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nurses
6 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร = Potentiality for becoming the learning organization of nursing department as perceived by nurses, Phichit Hospital / อรทัย สิทธิวิรัชธรรม / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Learning
Organizations


Page : 1