ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Organization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Participatory administrative strategy development for the educational quality promotions of small size schools in the upper northern region = แผนพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน / Urai Panapoy / The 2013 /Full Text
Subject
School management and organization -- Thailand, Northern
Strategic planning
Small schools -- Thailand, Northern
2 Developing a cooperative education framework using a learning organization approach = การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่วมมือโดยใช้วิธีการองค์กรแห่งการเรียนรู้ / Worawit Janchai / 2011 /Full Text
Subject
Occupational training
Cooperative Education Framework
Learning Organization Approach
3 Head nurses' transformational leadership and organizational culture among nurses in Harbin Medical University hospitals, the people's republic of China = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าพยาบาลและวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Lu Xu / Lu, Xu / 2012 /Full Text
Subject
Leadership
Organizational culture
4 Knowledge based system for manufacturing investment by using multi-criteria analysis = ระบบฐานความรู้สำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบหลายเงื่อนไข / Napaporn Reeveerakul / 2011 /Full Text
Subject
Industrial organization (Economic theory)
Industries
Investments
5 Leader-member exchange and organizational citizenship behaviors among nurses in Tertiary Hospital, Yunnan Provice, The People's Republic of China = การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Qiqi, Yang / 2012 /Full Text
Subject
Organizational behavior
6 Learning organization on reverse logistics problems in ageing society = องค์กรแห่งการเรียนรู้บนปัญหาโลจิสติกส์ย้อนกลับในสังคมผู้สูงอายุ / Supawadee Putthinoi / The 2014 /Full Text
Subject
Organizational learning
Knowledge management
Older people
7 Organizational culture and quality of work life among nurses in Tertiary Hospitals, Yunnan Province, The Peoples Republic of China = วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yao Lan / Yao, Lan / The 2013 /Full Text
Subject
Organizational culture
Quality of work life
Nurses
8 Organizational culture, professional autonomy and job satisfaction among Nurses in Central General Hospitals, the Southern Region, The Socialist Republic of Vietnam = วัฒนธรรมองค์กร เอกสิทธิ์วิชาชีพ และความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป เขตภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Huynh Thanh Phong / The 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Organizational culture
9 Organizational justice and work alienation among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = ความยุติธรรมในองค์การและความแปลกแยกจากงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Geng Jun / The 2013 /Full Text
Subject
Organization
Nurses
10 Participation in decision making and organizational citizenship behavior among nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ ธากา สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ / Meherun Nesa / The 2014 /Full Text
Subject
Decision making
Organization
Behavior
11 Perceived organizational support and work engagement among nurses in University hospitals of Kunming Medical University, the people's republic of China = การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และความผูกฟันในงานของพยาบาลใรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการแพทย์คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Liping Fen / Liping, Feng / 2012 /Full Text
Subject
Organizations
Nurse
12 Strategies management for developing educational quality of small schools in highland area in the upper northern region = การบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน / Runglawan Chantarattana / 2012 /Full Text
Subject
School management and organization -- Thailand, Northern
Strategic planning
Schools -- Thailand, Northern
13 Work engagement and proactive work behavior of head Nurses in University Affiliated Hospitals, the People's Republic of China = ความผูกพันในงานและพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน Mu Qincai / Mu, Qincai / The 2017 /Full Text
Subject
Organizational commitment
Commitment (Psychology)
Nurses -- China
14 Work motivation and organizational commitment of nurses in affiliated hospitals of Dali University, the Peoples Republic of China = แรงจูงใจในการทางานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล ในโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน Yang Xiangyun / Yang, Xiangyun / The 2017 /Full Text
Subject
พยาบาล
Organizational commitment
ความผูกพันต่อองค์การ
15 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานสาธารณสุข อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา นันทขว้าง / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
สาธารณสุข
Public health -- Chiang Mai Province San Sai District
Tombon administrative organization -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public health
16 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of enhancing organizational creativity, female medical ward II, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รัชรีย์ พัฒนนิรมาน / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความคิดสร้างสรรค์
การบริหาร
Creation
Organization
Maharaj Nakorn Chiang Mai -- hospital
17 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Organizations
18 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการกระจายอำนาจงานสาธารณสุขมูลฐาน สู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน / เทียนทอง ต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Dissertations, academic -- Public Health
Health pesonnel -- Lamphun
Primary health care -- Lamphun
Tombon administrative organization -- Lamphun
19 บรรยากาศองค์การในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย / จำเลียน วงค์เทพเตียน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย. ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล -- เชียงราย
การจัดองค์การ
บรรยากาศ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nursing
20 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาลในงานการพยาบาลอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / นาฎยา อ่วมผึ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. งานการพยาบาล
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Personnel, hospital
nurses


Page : 1 2