ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Occupational therapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแบบประเมินความกล้าแสดงออกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชฉบับภาษาไทย = Development of A Thai Assessment tool for psychiatric patients / สมสุดา มาแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Behavior Therapy
Psychotherapy
Occupational Therapy
กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วยจิตเวช
2 การพัฒนาแบบประเมินภาวะหลีกหนีต่อการรับความรู้สึกสัมผัสในเด็กอายุ3-5 ปี = Development of the tactile defensiveness assessment instrument for 3-5 years old Children / ทิวาพร เจิมจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
Perception
Occupational therapy
Child Behavior
กิจกรรมบำบัด -- การประเมิน
เด็ก -- พฤติกรรม
ความรู้สึก
3 การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยาด้านกิจกรรมการดำเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน = A Phenomenological study of family occupations of autistic preschoolers ภัทราวุธ กิ่งแก้ว / ภัทราวุธ กิ่วแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
Autistic Disorder
Occupational Therapy
Family
4 การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาประสบการณ์การทำงานของนักกิจกรรมบำบัดในสถานศึกษา = Working experiences of occupational therapists in educational settings: A Phenomenological study / วิชิตา เกศะรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
Occupational Therapy
Play Therapy
กิจกรรมบำบัด
การบำบัดด้วยการเล่น
โรงเรียน
5 ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทางคลินิกกิจกรรมบำบัด = Creativity in occupational therapy clinical practice / นที จินดาคำ / 2551 /Full Text
Subject
Occupational therapy
Creative thinking
กิจกรรมบำบัด
การบำบัดด้วยการเล่น
โรงพยาบาล


Page : 1