ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Obesity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of gait kinematics between obese and normal weight women = การเปรียบเทียบทางจลนศาสตร์การเดินระหว่างเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักปกติ / Jittarat Tansenee / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Obesity -- Women
Obesity -- Therapy
Biomechanics
Obesity
Women
Walking
2 Dependency between obesity and hypertension and Their socio-economic as well as other relevant determinants of people in Peoples Republic of China = การขึ้นต่อกันระหว่างภาวะอ้วนกับภาวะความดันโลหิตสูงและปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องของประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Jing Dai / The 2013 /Full Text
Subject
Medical policy -- China
Health -- Social aspects
Health -- Economic aspects
Obesity
Hypertension
3 Development of family and school collabora tive program to promote healthy eating and physical activity among school-age children = การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน / Jutamas Chotibang / 2008 /Full Text
Subject
Obesity
Children -- Famiry relation-ship
Child rearing
4 Effect of estrogen administration on hippocampal synaptic plasticity and neuronal insulin signaling in long term high fat-fed white rats = ผลของการได้รับเอสโตรเจนต่อการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโปแคมพัสและการส่งสัญญาณของอินซูลินในสมองของหนูขาวที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเวลานาน / Wasana Pratchayasakul / 2011 /Full Text
Subject
Obesity
Estrogens
Hippocamous
Insulin Resitance
5 Effect of testosterone and vildagliptin on cardiac ischemic and reperfusion injury in high-fat diet Induced Insulin Resistant and Orchiectomized Rats = ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนาด้วยอาหารไขมันสูง / Wanpitak Pongkan / The 2016 /Full Text
Subject
Testosterone
Obesity
6 Effect of Walking Plus Individual Motivational Enhancement Therapy (WIMET) program for schizophrenic patients with overweight or obesity = ผลของโปรแกรมการเดินและการบำบัดชนิดสร้างเสริมแรงจูงใจรายบุคคลต่อผู้ป่วยจิตเภทที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน / Waritnun Methapatara / 2010 /Full Text
Subject
Obesity
Walking
Schizophrenics
Obesity
Overweight
Walking
7 Effects of caloric restriction, fibroblast growth factor 21 and sodium-glucose Co-transporter 2 Inhibitor on cardiac function in obeseInsulin resistant rats with or without cardiac Ischemic reperfusion Injury = ผลของการจำกัดแคลอรี่ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ 21 และสารยับยั้งการขนส่งร่วมของโซเดียมและกลูโคสชนิดที่ 2 ต่อการทำงานของหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการมีหรือไม่มีภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใหม่ / Pongpan Tanajak / The 2018 /Full Text
Subject
Obesity
Insulin resistance
Cardiac arrest
8 Effects of obesity-insulin resistance on salivary gland function in rats and patients with the Metabolic Syndrome = ผลกระทบของภาวะอ้วนที่มีการดื้อต่ออินซูลินต่อการทำงานของต่อมน้ำลายในหนูทดลองและในคนไข้ที่มีเมตาบอลิกซินโดรม / Jitjiroj Ittichaicharoen / The 2017 /Full Text
Subject
Salivary glands
Obesity
9 Effects of the combination of obesity and estrogen deficit on neuronal insulin receptor function (Insulin-Induced LTD) and the learning and memory = ผลของภาวะอ้วนร่วมกับการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีต่อหน้าที่ของตัวรับอินซูลินในสมองและการเรียนรู้และความจำ / Piangkwan Sa-nguanmoo / 2014 /Full Text
Subject
Obesity
Estrogens
Receptor, Insulin
Dissertations, academic -- Physiology
10 New criterion of height weight difference index for screening obesity status in Thai Adults = เกณฑ์ใหม่ของดัชนีผลต่างส่วนสูงและน้ำหนักสำหรับการคัดกรองภาวะโรคอ้วนในผู้ใหญ่ชาวไทย / Kanokkarn Juntaping / The 2016 /Full Text
Subject
Obesity
Overweight persons
11 Risk factors for overweight among preschool children = ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียน / Wanalada Thongbai / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Obesity in children
Risk factors
Overweight


Page : 1